Prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda

Edukacja i praktyka morska

Prof. dr kpt. ż.w. Daniel Kazimierz Duda (urodzony 14 lipca 1933 roku w Bochni) całe swoje życie zawodowe i aktywność społeczną poświęcił rozwojowi gospodarki i szkolnic­twa morskiego oraz naszej Alma Mater – pełniąc kolejno funkcje: dziekana, rektora, dyrektora insty­tutu, kierownika zakładu. Funkcję rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni pełnił przez trzy kadencje w latach 1972-1981.

W 1955 r. ukończył Państwową Szkołę Morską w Gdyni, w 1965 r. studia na Wydziale Morskim Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, uzyskując tytuł magistra ekonomii transportu mor­skiego. W 1969 r. został w Wyższej Szkole Ekonomicznej doktorem nauk ekonomicznych, w 1970 r. – docentem mianowanym Wyższej Szkoły Morskiej. W dniu 3 lutego 1977 r. Rada Państwa nadała mu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych. Od 11 stycznia 1999 r. jest profesorem zwyczaj­nym Akademii Marynarki Wojennej. Posiada stopień kapitana żeglugi wielkiej oraz stopień wojskowy komandora ppor. Marynarki Wojennej.

Od 1950 do 1966 roku praco­wał w Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie oraz na statkach Polskich Lini i Oceanicznych, dochodząc do stanowiska kapi­tana, a od 1966 do 1969 pracował w Kapitanacie Portu Gdynia, jako kapitan portu.

Rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni

W 1969 r. związał się z Wyższą Szkołą Morską. Pierwszy w polskiej flocie kapitan z tytułem dok­tora nauk ekonomicznych, został pierwszym dziekanem Wydziału Nawigacyjnego nowo utworzonej uczelni wyższej. Trzy lata później, 8 marca 1972 roku został rektorem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Kierując Wyższą Szkołą Morską w Gdyni przez trzy kadencje, doprowadzi ł do zbudowania „Antoniego Garnuszewskiego” – statku szkolno-towarowego w eksploatacji Polskich Linii Oceanicznych i szkolnego statku żaglowego „Dar Młodzieży”. Za jego kadencji zbudowane zostało osiedle akademickie dla ponad 1000 studentów i młodych pra­cowników naukowych, hala sportowa, planetarium. Wykonana została nadbudowa w środkowej części głównego gmachu, zaada­ptowane poddasze budynku Wydziału Elektrycznego od strony ul. Morskiej i Grabowa, dokonana została adaptacja pomieszczeń i warsztatów pod nowoczesne laboratoria. Zrealizowano również budowę stacji paliwowej, pierw­szego w szkolnictwie morskim laboratorium pożarowego, zreali­zowano budowę sal wykładowych, garaży, boisk do kosza/siatkówki, placu ćwiczeniowego dla Studium Wojskowego. Zmodernizowane zostały statki „Horyzont" i „Zenit", wykonano generalny remont tzw. domu profesorskiego i zaadaptowano go do zadań dydaktycznych. Przejęto też basen pływacki od klubu „Arka". Wspólnie z Politechniką Gdańską zbudowano Ośrodek Manewrowania Dużymi Statkami w Iławie i pozy­skano środki na budowę modelu redukcyjnego dużego statku „Warta".

Do dokonań kadencji rektorskiej prof. Daniela Dudy należy również budowa ośrodka sportów wod­nych, adaptacja i remont nabrzeża, konserwacja elewacji, powołanie studenckiego klubu żeglarskiego. Za jego rektorskiej kadencji wprowadzono studia zaoczne i uzu­pełniające dla absolwentów PSM, ponadto WSM uzyskała prawa nadawania tytułów magisterskich.

Działania ogólnokrajowe

Prof. Daniel Duda prowadził rów­nież prace na rzecz rozwoju Portu Północnego, portu w Świnoujściu, uczestniczył w Centralnym Programie Badawczo-Rozwojowym, prowadzi ł badania dotyczące powiadamiania, poszu­kiwania i ratowania, oceny faktycznego stanu polskiej służby ratowniczej w świetle wymagań międzynarodowych.

Był przewodniczącym rady programowej średniego szkolnictwa morskiego w Polsce, przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na wszystkie stopnie oficerskie i marynarskie przy dyrektorze Urzędu Morskiego w Gdyni, przewodniczącym zespołu do spraw wdrażania konwencji STCW 78/95, naucza­nia w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej z wymogami tej konwencji.

W latach 1990-1998 był dyrektorem pionu inspekcji morskiej w Urzędzie Morskim w Gdyni. Na przełomie roku 1989/1990 prof. Daniel Duda rozpoczął pracę w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej, przez kilka lat był kierownikiem zespołu do spraw bezpieczeństwa żeglugi, szefem Katedry Eksploatacji Jednostki Pływającej, członkiem Senatu Akademii, Rady Wydziału, przewodniczą­cym Komisji Etyki Senatu i innych. Podczas pracy w Akademii Marynarki Wojennej otrzymał w 2006 r. nagrodę specjalną za szczególną aktywność w popularyzowaniu nauki, w 2008 r. tytuł Wybitnego Nauczyciela AMW, a 19 marca 2015 roku Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni nadała mu tytuł doktora honoris causa.

Prace naukowe i publikacje

Prof. Daniel Duda jest recenzentem i autorem opinii 73 rozpraw doktorskich, habilitacyjnych, tytułów profe­sora kontraktowego, nadzwyczajnego. Jest autorem 562 publikacji, w tym 51 (indywidualne i wspólne) książkowych oraz 219 opinii i recenzji. Pod jego kie­rownictwem wykonano 443 prace inżynierskie, magisterskie i licencjackie. Jest współautorem trzech wynalazków oraz dwóch patentów - przelicznika sztor­mowo–ekonomicznego oraz modułowego pojazdu wodnego wraz ze sposobem jego zestawienia.

Publikował i był członkiem Kolegium Redakcyjnego „Techniki i Gospodarki Morskiej”, „Nautologii”, „Zapisków Puckich”, „Przeglądu Hydrograficznego”, „Biblioteki Nawigatora”, publikował w „Prawie i Orzecznictwie” Izb Morskich, „Biuletynie Technicznym” PLO, „Biuletynie Technicznym” PRS, w „Czasie Morza”, „Budownictwie Okrętowym i Gospodarce Morskiej”, Zeszytach Naukowych Akademii Morskich, w „Okólniku” Związku Polskich Oficerów Marynarki Handlowej w Londynie i innych. Od 1968 roku prof. Daniel Duda jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nautologicznego (PTN), przez cztery kadencje jako prezes, jest członkiem zespołu redakcyjnego „Nautologii” i Rady Naukowej PTN. Jest również wiceprezesem i współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza”, komandorem Kapituły Pierścienia Hallera – Ligi Morskiej i Rzecznej, członkiem Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej.

Nagrody, wyróżnienia, zasługi

Jest laureatem głównej nagrody literackiej im. J. Conrada, trzech nagród „Złotego Pióra”. Uhonorowany dziewięciokrotnie przez ministra transportu i gospo­darki morskiej, nagrodzony Srebrnym i Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP oraz Komandorią Harcerskiego Kręgu Morskiego, odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medalem Srebrnym Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Medalem Złotym „Za Długoletnią Służbę” (nadanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w 2008 r.), Medalem „Pro Patria” w 2013 r. oraz wieloma odznaczeniami resortowymi, regionalnymi, branżowymi.

W 2013 r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki morskiej, szczególne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dzie­dzinie marynistyki, został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

 


W 2020 roku Senat UMG za szczególne zasługi dla uczelni rozpoczął procedurę nadania profesorowi Danielowi Dudzie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Uchwałą Nr 20/XVII z dnia 28 stycznia 2021 r. Senat Uniwersytetu Morskie w Gdyni, w uznaniu zasług dla rozwoju życia społecznego oraz wniesionego wkładu w dzieło budowy polskiej gospodarki morskiej i kształtowania etosu zawodowego środowiska ludzi morza oraz istotnego wkładu w rozwój Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i rozwój jego kadry naukowej, nadał tytuł honorowy Doktora Honoris Causa prof. dr. kpt.ż.w. Danielowi Dudzie. 

Promotorem doktoratu honorowego był prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, 
a recenzentami:

  • Prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma z Akademii Morskiej w Szczecinie,
  • Kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht  z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,
  • Prof. dr  hab. inż. Zbigniew Łukasik  z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Uroczystość nadania godności i tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyła się 19 marca 2021 r.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni