Rekrutacja

Informacje o rekrutacji wywieszane są na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Uczelni każdego roku na przełomie stycznia i lutego. Termin składania zgłoszeń upływa zwykle z końcem lutego. W zależności od liczby zgłoszeń, niekiedy organizowany jest drugi nabór (październik).

Formularz zgłoszenia należy pobrać u Koordynatora Wydziałowego / Koordynatora Administracyjnego Programu Erasmus+ lub ze strony internetowej, następnie wypełnić czytelnie, drukowanymi literami i złożyć u odpowiedniego Koordynatora Wydziałowego. Do podania należy dołączyć wszelkie niezbędne załączniki (np. certyfikat językowy).

Decyzji o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ można się spodziewać najpóźniej w ciągu 4-5 tygodni od upłynięcia terminu składania podań. Informacje o zakwalifikowaniu są dostępne u Koordynatorów Wydziałowych, którzy informują o wyniku rekrutacji.

Rekrutacja na wyjazdy krótkoterminowe:

  • rekrutacja w trybie ciągłym - do wyczerpania limitu środków,
  • liczy się kolejność zgłoszeń,
  • warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego i dostarczenie go do koordynatora wydziałowego/dyrektora szkoły doktorskiej.

Przed wyjazdem należy zająć się następującymi kwestiami:

Test ze znajomości języka obcego

Student zakwalifikowany na wyjazd musi w wyznaczonym terminie  wypełnić test z języka obcego. Podobny test student wypełnia po powrocie z mobilności.

Od lipca 2022 roku nastąpi zmiana platformy, w której będzie przeprowadzany test językowy. Nowa platforma językowa ma umożliwiać doskonalenie znajomości 29 języków: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski,  łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski, islandzki, macedoński, norweski, serbski i turecki;

Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie do wyjazdu, a jedynie bada przyrost kompetencji językowych i  umożliwia wyłonienie grupy studentów, którzy będą mogli wziąć udział w dodatkowych kursach językowych i kulturowych w systemie on-line.

Learning Agreement (LA)/Training Agreement (TA)

Learning Agreement lub Training Agreement jest dokumentem wypełnianym wspólnie z Koordynatorem Wydziałowym. Główną treścią tej szczególnej umowy jest zestawienie przedmiotów w danym semestrze z uczelni macierzystej oraz przedmiotów, które student będzie studiował za granicą lub w przypadku wyjazdów na praktyki i staże - opis umiejętności i kompetencji, jakie uczestnik powinien nabyć w trakcie mobilności.

LA/TA musi być podpisany przez Koordynatora właściwego studentowi wydziału, a następnie wysłany do uczelni przyjmującej. Dopiero podpisanie LA/TA przez uczelnię zagraniczną lub firmę przyjmującą na praktykę lub staż stanowi gwarancję przyjęcia studenta na studia lub praktykę/staż.

Wraz z LA/TA wysyłana jest aplikacja do uczelni partnerskiej oraz inne wymagane załączniki. Wszelkie dokumenty, opatrzone  niezbędnymi podpisami tworzy, przy użyciu platformy Dashboard Student: Home | OLA (learning-agreement.eu)

 

Legalizacja pobytu

Z dniem 1 maja 2004 r. zniesiony został obowiązek posiadania wiz przy wyjazdach do państwa UE i EOG (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) - niezależnie od celu i czasu trwania pobytu. Należy jednak pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, a w przypadku niektórych państw, formalności będzie trzeba załatwić jeszcze przed wyjazdem.

Warunkiem koniecznym do legalizacji pobytu będzie poświadczenie przez uczelnię faktu przyjęcia na studia w ramach programu Erasmus+, posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz uwiarygodnienie posiadania wystarczających środków finansowych (powyżej minimum socjalnego danego kraju). Zezwolenie na pobyt wystawiane jest na okres do 1 roku i przedłużane na kolejne lata studiów.

Ubezpieczenie i leczenie

Każdy student wyjeżdżający na stypendium jest zobowiązany do udokumentowania prawa do  korzystania  z  ubezpieczenia  zdrowotnego  na  terytorium  UE. Właściwym dokumentem jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) Student pouczany jest także o konieczności ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. Polisa NNW) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. O wydanie EKUZ wnioskuje się w Polsce, przed wyjazdem na stypendium w oddziale NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania studenta.   W niektórych krajach EKUZ przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej, w innych trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań przyjętych w danym kraju dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.  W każdym z państw UE i EOG obowiązują inne zasady udzielania świadczeń. Jeżeli jednak w danym kraju obowiązuje zasada pokrywania części kosztów świadczeń medycznych przez pacjenta (np. w Belgii, Francji, Niemczech czy Szwecji), polski obywatel będzie musiał najpierw zapłacić odpowiednią kwotę, a po powrocie do kraju ubiegać się o jej zwrot. Polacy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej, uprawnieni są do korzystania ze wszystkich usług medycznych, niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się przez okres nauki. Oznacza to, że będą mogli leczyć się nie tylko w nagłych przypadkach (jak turyści), ale otrzymają pomoc w przypadku przewlekłej choroby, czy konieczności skorzystania z porad lekarzy specjalistów, jak również wykonania - na koszt ubezpieczalni - niezbędnych badań okresowych.

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia 

Umowa

Umowa pomiędzy UMG, a studentem wyjeżdżającym na mobilność podpisywana jest zwykle najwcześniej na dwa tygodnie przed planowaną datą wyjazdu. W dokumencie tym zawarte są zobowiązania Uczelni i studenta odnoszące się do warunków wyjazdu, terminu, wysokości dofinansowania oraz sposobu jego wypłaty, itp.

Zakwaterowanie i bilety na przejazd

Student wyjeżdżający na mobilność jest zobowiązany do samodzielnego zorganizowania zakwaterowania oraz wykupienia biletu na podróż do kraju przeznaczenia.

Wyjazd na stypendium Programu Erasmus+

Po przyjeździe do uczelni przyjmującej należy zgłosić się do tamtejszego biura współpracy z zagranicą, którego pracownik pokieruje dalszymi krokami studenta. Może zdarzyć się sytuacja wymagająca zmiany wcześniej uzgodnionego i podpisanego Learning Agreementu. Wówczas za pośrednictwem biura współpracy z zagranicą uczelni przyjmującej należy skontaktować się ze swoim koordynatorem wydziałowym UMG i dokonać niezbędnych korekt przez platformę Dashboard. W każdej chwili możliwy jest, a nawet zalecany, kontakt z Koordynatorem Administracyjnym UMG. W przypadku wyjazdu na praktykę/staż, po przyjeździe do siedziby firmy należy skontaktować się z osobą wskazaną jako opiekun.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni