Podejmowanie studiów przez cudzoziemców

Cudzoziemcy przyjmowani są na studia na takich samych zasadach jak obywatele polscy z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (rankingu). Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

a) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
b) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
c) decyzji ministra,
d) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
e) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,
f) decyzji administracyjnej rektora.
 
Opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie pobiera się od:
 
a)  cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
c) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3, 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650 z późn. zm.),
d) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
e) cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. 1999 r. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
f) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
g) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim lub w języku obcym za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na podstawie:
 
a) decyzji administracyjnej rektora,
b) decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.
 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

Zespół ds. Kształcenia
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 03.09.2018
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 10.06.2020