Opłaty

1. Odpłatność dla cudzoziemców za studia w języku angielskim:

L.p.

Rodzaj opłaty

 Wysokość opłaty

1.

Wydział Nawigacyjny - kierunek Navigation

3000 EUR za semestr studiów I stopnia

6000 EUR za rok studiów

2.

Wydział Mechaniczny - kierunek Mechanical Engineering

2500 EUR za semestr studiów  I stopnia

5000 EUR za rok studiów

3.

Wznowienie studiów

200 EUR

4.

Uzupełnienie różnic programowych

Opłata ustalana przez Rektora w porozumieniu z Dziekanem Wydziału

2. Odpłatność dla cudzoziemców za studia w języku polskim:

L.p.

Rodzaj opłaty

 Wysokość opłaty

1.

Studia na specjalnościach lądowych

1200 EUR za rok nauki

2.

Studia na specjalnościach morskich

1650 EUR za rok nauki

3.

Wznowienie studiów

100 EUR

4.

Uzupełnienie różnic programowych

Opłata ustalana przez Rektora w porozumieniu z Dziekanem Wydziału

3. Wysokość opłat od osoby za wydanie dokumentów dla cudzoziemców:

Lp.

Rodzaj dokumentu

Wysokość opłaty za wydanie oryginału dokumentu

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu dokumentu

1.

Elektroniczna legitymacja studencka

22 PLN

 33 PLN

2. Dodatkowy odpis suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w tłumaczeniu na język obcy 20 PLN -
3. Odpis dyplomu doktorskiego lub habilitacyjnego               60 PLN                    -

4.

Dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia wraz z suplementem do dyplomu oraz ich dwa odpisy, w tym na wniosek absolwenta - ich odpis w języku angielskim

                 -

20 PLN

5.

Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w tłumaczeniu na język obcy

20 PLN

-

6.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

-

-

7.

Dyplom doktorski lub habilitacyjny

-

90 PLN

8.

Odpis dyplomu doktorskiego lub habilitacyjnego w tłumaczeniu na język obcy

80 PLN

-

Opłata za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

                                   26 PLN

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia