Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek

fot. T. Degórski

Dorobek naukowy

Urodził się  w Elżbiecinie w powiecie ciechanowskim 27  Kwietnia 1932, jako syn Józefa i Józefy z d. Sankowskiej. W 1956 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W 1962 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1964 roku doktora habilitowanego. W 1971 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 1974 roku profesorem zwyczajnym. Od 1954 roku pracownik Politechniki Warszawskiej. W latach 1970-1981 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. W latach 1970-1973 był prorektorem na  Politechnice Warszawskiej.

Został wybrany członkiem korespondentem (1986), a następnie — członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk (1998). Od czerwca 1999 jest również członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce. Był przewodniczącym Komitetu Automatyki i Robotyki (1987–88). W latach 1988-91 był kierownikiem Stacji Naukowej PAN w Rzymie. Od szeregu lat jest członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów  oraz Fundacji Nauki Polskiej. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, od roku 2002 jest profesorem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Głównymi kierunkami badań naukowych Profesora są teoretyczna analiza i synteza układów sterowania i systemów.            

Prekursor nowych kierunków badań

Prof. Tadeusz Kaczorek zainicjował nowe kierunki badań w dziedzinie wielowymiarowych układów dynamicznych oraz dodatnich singularnych układów jedno i dwuwymiarowych. Wprowadził nową klasę modeli singularnych układów wielowymiarowych dyskretnych i ciągło-dyskretnych oraz dodatnich układów singularnych. Był promotorem ponad 69 zakończonych prac doktorskich. Z jego wychowanków ponad 20 uzyskało tytuł profesora, w tym 12 w USA i Anglii. Był organizatorem i przewodniczącym ponad 40 sesji naukowych na światowych kongresach i konferencjach międzynarodowych oraz przewodniczącym lub członkiem kilkunastu komitetów programowych (naukowych) tych kongresów i konferencji międzynarodowych.

Doktorat Honoris Causa Akademii Morskiej w Gdyni

W 2014 roku z inicjatywy Dziekana Wydziału Elektrycznego Akademii  Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, który pełnił rolę promotora i laudatora w postępowaniu o nadanie tytułu honorowego profesorowi T. Kaczorkowi. Inicjatywę tę poparła najpierw Rada Wydziału Elektrycznego (11 grudnia 2014 roku), a potem Senat Akademii Morskiej w Gdyni. Po opracowaniu recenzji dorobku kandydata przez prof. dr. hab. inż. Mariana Kaźmierowskiego (Politechnika Warszawska), przez prof. dr. hab. inż. Kazimierza Jakubiuka (Politechnika Gdańska) oraz przez prof. dr. hab. inż. Wojciecha Mitkowskiego (AGH w Krakowie), Senaty Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Warszawskiej poparły wniosek o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Morskiej w Gdyni profesorowi T. Kaczorkowi. Stosowną uchwałę podjął Senat Akademii  Morskiej w Gdyni  29 października 2015 r.

Historyczny tytuł

10 grudnia 2015 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Morskiej w Gdyni, na którym, po raz pierwszy w historii, wręczony został dyplom Doktora Honoris Causa Akademii Morskiej w Gdyni. Ten zaszczytny tytuł otrzymał znakomity uczony, wybitny specjalista z zakresu automatyki i teorii sterowania prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, członek rzeczywisty PAN. W czasie uroczystości laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, który wspólnie z JM Rektorem Akademii Morskiej w Gdyni  prof. zw. dr hab. Piotrem Jędrzejowiczem wręczył dyplom profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi. Na zakończenie uroczystości profesor T. Kaczorek wygłosił wykład pt. „Kilka uwag na temat integracji różnych dziedzin nauki w nauczaniu i badaniach.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni