Projekty badawcze

W Uniwersytecie Morskim w Gdyni realizowane są prace naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, ogólnorozwojowe oraz o potencjale wdrożeniowym. Środki finansowe na ich realizację pozyskiwane są m.in. z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz instytucji unijnych.

Kompetencje związane ze wsparciem procesu wnioskowania, realizacji i rozliczania projektów przypisane zostały do czterech jednostek organizacyjnych UMG:

  • Działu Nauki (RNN),
  • Działu Współpracy i Rozwoju (RWW),
  • Zespołu ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań (RWK),
  • Centrum Obsługi Projektów (COP).

Dział Nauki wspiera prawidłową realizację działań w zakresie projektów dotyczących badań naukowych dofinansowanych
z subwencji budżetowej, a także badań i prac rozwojowych, których finansowanie pochodzi z programów i konkursów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, programów Ministerstwa Edukacji i Nauki, innych instytucji finansujących oraz programów regionalnych.

Dział Współpracy i Rozwoju koordynuje działania w zakresie projektów europejskich finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, m.in. takich jak Program Horyzont 2020, Program Horyzont Europa, Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Fundusze Norweskie oraz projektów międzynarodowych opartych na współpracy z partnerami z zagranicy, m.in. takich jak Programy Współpracy INTERREG, Program ERA-NET CO-FUND, jak również projektów finansowanych w ramach IAMU oraz NAWA.

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań wspiera i koordynuje działania związane z inicjowaniem współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym na rzecz projektów służących rozwojowi unikalnych rozwiązań o potencjale wdrożeniowym finansowanych i współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Prowadzi doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zapewniając wsparcie w doborze strategii ochrony rozwiązań wypracowanych w projektach oraz zasad podziału tych praw. Współpracuje z podmiotami otoczenia gospodarczego w ramach organizacji usług doradczych, ekspertyz, badań i analiz wykonywanych na zlecenie, w tym w zakresie oceny  innowacyjności rozwiązań do projektów.

Centrum Obsługi Projektów wspiera działania projektowe realizowane przez jednostki Instytutu Morskiego.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Pawlak
01.10.2021
Wprowadzenie:
a.pawlak 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
a.pawlak 01.10.2021