Projekty badawcze

W Uniwersytecie Morskim w Gdyni prace naukowo-badawcze oraz badawczo-rozwojowe prowadzone są przez pracowników badawczo-dydaktycznych. Środki finansowe na realizację zadań badawczych zostały pozyskane z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unii Europejskiej oraz European Space Agency.

Projekty MEiN

W UMG realizowane są dwa projekty w ramach programu "DIAMENTOWY GRANT":

 1. "Modelowanie właściwości elektrycznych i cieplnych tranzystorów IGBT oraz modułów elektroizolowanych z tymi tranzystorami"

W ramach "Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / moduł - Popularyzacja nauki i promocja sportu":

 1. I Morski Festiwal Nauki
 2. IV Festyn Sportowy o Puchar Rektora UMG

W ramach programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje":

 1. System inwentaryzacji technicznej nabrzeży portowych
 2. Budowa urządzenia Personalizowalny Szyfrator Sieci Lokalnej

W ramach dofinansowania przez MEiN projektów międzynarodowych współfinansowanych realizowane są:

 1. "Szlak przybrzeżny E60 jako impuls rozwoju niebieskiego transportu / Inland Blue Transport Connector E60"
 2.  "Planowanie przestrzenne na morzu jako instrument zrównoważonego zarządzania obszarami morskimi / Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance"
 3. "Rozwój, promocja i zrównoważone zarządzanie w Regionie Morza Bałtyckiego jako miejsca rozwoju wędkarstwa przybrzeżnego / Development, promotion and sustainable management of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination" 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uczelni środki finansowe na realizację projektu pt. "Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni" w ramach konkursu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości".

Finansowanie otrzymał również projekt:

 1.  "Inkubator Innowacyjności 4.0 - Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach".

Projekty NCN

W trakcie realizacji są dwa projekty naukowo-badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie:

 • w ramach konkursu MINIATURA 4 pojedyncze działanie naukowe pn. "Staż naukowy na Uniwersytecie w Rijece dotyczący badana dokładności pozycjonowania systemów GNSS stosowanych w nawigacji i hydrgrafii morskiej" oraz "Wpływ właności zwilżających warstw pokrysiowych na metalach na szybkość powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperatury".

Projekty NCBiR

Projekty badawcze  finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie:

 1. Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na Przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny 
 2. Nowe narzędzia obserwacji do zdalnego monitoringu środowiska morskiego oraz ich zastosowanie w badaniach przepływu wód podziemnych (SGD) i dna morskiego / New surveillance tools for remote sea monitoring and their application on SGD and seabed surveys (SGD - Submarine Groundwater Discharges) 

 

W ramach strategicznych programów badawczych dla gospodarki Wspólne Przedsięwzięcie BRIK UMG realizuje projekt  pt: "Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego"

Projekty krajowe i międzynarodowe finansowane z funduszy  europejskich

Z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Uniwersytet realizuje projekty badacze i  badawczo-rozwojowy:

 1. Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl
 2. Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore
 3. Platforma transferu wiedzy FindFish - Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa
Obecnie w Uniwersytecie Morskim w Gdyni prowadzimy prace badawcze w ramach następujących projektów międzynarodowych finansowanych z funduszy europejskich:
W maju 2019 r. Uczelnia rozpoczęła realizację kolejnego już międzynarodowego projektu badawczego finansowanego przez międzynarodową organizację IAMU (International Association of Maritime Universities). Prace badawcze w ramach projektu pt. "A coefficient of voltage energy efficiency" prowadzone są przez we współpracy z partnerami z Portugalii, Ukrainy oraz Chin.

Dodatkowo realizowane są projekty finansowane przez:

Baltic Sea Conservation Foundaton

 1. Redukcja negatywnego wpływu wycieków ropy naftowej z wraku statku Franken / Reduction of negative impact of oil spills from the Franken shipwreek

Fundusze Norweskie 

 1. Marine port surveillance and observation system using mobile unmanned research units MPSS
 2. Detection, prediction and solutions for safe operations of MASS, ENDURE

Swedish Institute Baltic Sea Cooperation

 1. Badanie potencjału komercyjnego rybołówstwa babki byczej na Morzu Bałtyckim / A new resource? Investigating potential of commercial fishing of round goby the Baltic Sea".

W 2019 r. zakończono dwa projekty realizowane przy wsparciu International Association of Maritime Universities. Były to: projekt naukowo-badawczy pt. "Research on New Obstacle Avoidance Algorithms for Ships / NOAA" oraz  projekt naukowo-badawczy pt."  Addressing Cyber Security in Maritime Education and Training".

Formularz danych jednostki do wniosków o finansowanie projektów badawczych w NCN.

Zrealizowane projekty finansowane z funduszy europejskich

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Drożęcka
21.08.2020
Wprowadzenie:
a.pawlak 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 02.07.2021