Przedsiębiorstwa w obszarze offshore

Uniwersytet Morski w Gdyni jako uczelnia ciesząca się międzynarodowym uznaniem w zakresie działalności badawczej i edukacyjnej od lat angażuje swój kapitał intelektualny i ludzki w projekty badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, w szczególności na rzecz gospodarki morskiej.

Nowa strategia w sektorze energetycznym, bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne kraju wyznaczyły nowe priorytetowe kierunki rozwoju i wyzwania w tym obszarze, także dla Uniwersytetu. Stąd też Uniwersytet Morski w Gdyni, wykorzystując swoją wiedzę w zakresie rozwiązań systemowych, techniczno-technologicznych, środowiskowych, ekonomicznych i organizacyjnych dla gospodarki morskiej, wspiera działalność na rzecz rozwoju zeroemisyjnych technologii odnawialnych źródeł energii, w tym morskiej energetyki wiatrowej. Warto podkreślić, iż na ugruntowaną pozycję Uczelni na rynku morskiej energetyki wiatrowej wpływa przede wszystkim bogate doświadczenie zarówno Instytutu Morskiego UMG, jak i wszystkich 4 wydziałów Uniwersytetu w prowadzeniu badań oraz relacji biznesowych w zakresie badań środowiskowych, geofizyki, geologii i geotechniki dla inwestycji morskich, analiz nawigacyjnych, transportowych, ekspertyz instalacji i urządzeń elektrycznych, ruchu jednostek na morzu, żeglugi śródlądowej czy rozwoju lokalnego rynku portowego.

Uniwersytet Morski w Gdyni, z myślą o potrzebach krajowego rynku w sektorze MEW, rozpoczął także budowę innowacyjnego centrum zintegrowanych certyfikowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore. Centrum to może stać się zalążkiem do powstania „Polskiej Doliny Offshore”. Kluczowym atutem inwestycji jest jej lokalizacja w bezpośrednim dostępie do Nabrzeża Wisłoujście, która umożliwi postój i obsługę statków badawczych, szkoleniowych oraz serwisowych zarówno dla Uniwersytetu, jak i jego kontrahentów. Centrum Offshore UMG wpisuje się w proces przygotowania i realizacji inwestycji w morską energetykę wiatrową oraz jest odpowiedzią na potrzeby innowacyjnego przemysłu morskiego. Obecnie, poza UMG, żadna z jednostek badawczo-rozwojowych w kraju takich prac nie wykonuje.

Uniwersytet, przygotowując się do aktywnego uczestnictwa w sektorze energetycznym, nawiązał współpracę z kluczowymi partnerami, deklarując wolę podejmowania wspólny projektów B+R obejmujących energetykę odnawialną, monitoring, nawigację, bezpieczeństwo i ratownictwo w transporcie morskim na obszarach morskich farm wiatrowych. Obszarem współpracy będzie także kształcenie personelu i tworzenie nowych kierunków kształcenia.

Więcej informacji: kierunek Centrum Offshore 

Uniwersytet Morski w Gdyni w obszarze MEW współpracuje już z kluczowymi przedsiębiorcami:

Zachęcamy do korzystania z potencjału Uczelni i do współpracy dla rozwoju polskiej morskiej energetyki wiatrowej.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni