Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje
i archiwa
Jednostka
prowadząca rejestr
Sposób i zasady
udostępniania danych
z rejestru
 • ewidencja skarg i wniosków
Biuro Rektora

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87

pok. C-100
tel 58 55 86 442
e- mail: rektoratatumg.edu.pl

 

 

dostępny na pisemny wniosek

 

 

dostępny na pisemny wniosek

 • rejestr kontroli zewnętrznych
 • rejestr wewnętrznych aktów normatywnych
Biuro Obsługi Prawnej

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87

e- mail: lexatumg.edu.pl

dostępny na pisemny wniosek

 • rejestr wydanych pełnomocnictw
Zespół ds. organizacyjnych

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87

e- mail: kancelariaatumg.edu.pl

dostępny na pisemny wniosek

 • rejestr informacji niejawnych
Pełnomocnik ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87

pok. C-128
tel: 58 55 86 244

Udostępnienie danych na pisemny wniosek uprawnionych instytucji

 • wykaz organizacji studenckich, kół naukowych
Prorektor ds. Studenckich

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87

pok. C-153
tel: 58 55 86 696
e-mail: pror.satumg.edu.pl

Dostępny na stronie internetowej https://bip.umg.edu.pl/kola_naukowe

 • ewidencja studentów i absolwentów

Udostępnienie danych na pisemny wniosek uprawnionych instytucji lub osoby, której dane dotyczą, zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 • rejestr wydawanych dyplomów i świadectw
Prorektor ds. Kształcenia

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87

pok. B-103
tel: 58 55 86 437
e-mail: pror.katumg.edu.pl

Udostępnienie danych na pisemny wniosek uprawnionych instytucji lub osoby, której dane dotyczą, zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • ewidencja prac badawczych
Dział Nauki 

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87

pok. B-108
tel: 58 55 86 463
e-mail: kierownikdnatumg.edu.pl

Dostępne na pisemny wniosek

 

 • rejestr realizowanych projektów finansowych ze środków zewnętrznych (krajowych)
 • rejestr realizowanych projektów ze środków międzynarodowych

 

   Dział Współpracy i Rozwoju

 

 
 • rejestr umów międzynarodowej współpracy UMG
 • rejestr podpisanych krajowych umów dotyczących współpracy UMG z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Centrum Transferu Technologii  
 • rejestr ofert i zapytań dotyczących wykonania usług eksperckich dla zewnętrznych podmiotów gospodarczych 
 • ewidencja praktyk morskich 

 

Dział Armatorski i Praktyk Morskich

 

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87

pok.B-114
tel:58 55 86 426
e-mail: dyrektor-daatumg.edu.pl 

Dostępna na stronie internetowej https://bip.umg.edu.pl/sprawozdania-rektora

 • ewidencja związana z eksploatacją statków szkoleniowo-badawczych

Dostępna na pisemny wniosek lub w siedzibie uczelni

 • rejestry dokumentów księgowych
Kwestura UMG

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87

pok. F-131
tel:58 55 86 318
e-mail: kwesturaatumg.edu.pl

Udostępnienie danych na pisemny wniosek uprawnionych instytucji lub osoby, której dane dotyczą, zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 •  ewidencja środków trwałych
 • rejestry wypadków
Zespół ds.  BHP i P-POŻ

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87

pok.F-34
tel: 58 55 86 555
e-mail: bhpatumg.edu.pl

1. Dane dostępne na stronie internetowej https://bip.umg.edu.pl/sprawozdania-rektora,

2. Na pisemny wniosek uprawnionych instytucji lub osoby, której dane dotyczą, zgodnie z ustawą z zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 • rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy
 • rejestr wydanych zaświadczeń szkoleń z zakresu bhp i p-poż
 • wykaz wolnych miejsc pracy w UMG
Dział Kadr i Płac

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87

pok. F-25
tel: 58 55 86 265

Dostępny na stronie internetowej https://bip.umg.edu.pl/praca

 • rejestr zamówień publicznych
Zespół ds. zamówień publicznych

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87

pok. F-226
tel 58 55 86 421
e-mail: zampublatumg.edu.pl

Dostępny na stronie internetowej:
https://bip.umg.edu.pl/zespol-ds-zamowien-publicznych

 • ewidencja archiwum uczelni
Archiwum

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87

pok. J-70
tel 58 55 86 595

Udostępnienie danych na pisemny wniosek uprawnionych instytucji lub osoby, której dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 • ewidencja muzealna uczelni
Sala Tradycji

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87

pok. B-209
tel 58 55 86 650

Dane dostępne na stronie internetowej  https://umg.edu.pl/sala-tradycji lub na pisemny wniosek  lub w siedzibie uczelni.

 • ewidencja biblioteki
Biblioteka Główna

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87

pok. C-204
tel 58 55 86 444

e-mail: sekretariatatbg.umg.edu.pl

Dane dostępne na stronie na stronie internetowej https://umg.edu.pl/biblioteka/

 • rejestr decyzji  administracyjnych i zaświadczeń
Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni:
 • Wydział Mechaniczny, tel 585586321
 • Wydział Elektryczny, tel.:585586681
 • Wydział Nawigacyjny, tel.:585586144
 • Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, tel.:585586620

Udostępnienie danych na pisemny wniosek uprawnionych instytucji lub osoby, której dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 • wykaz wydanych indeksów i legitymacji
 •  ewidencja przebiegu studiów
 •  rejestr umów cywilnoprawnych

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni