Studia Offshore Wind

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to najstarsza, z ponad 100-letnią tradycją, morska uczelnia państwowa w Polsce i jedna z większych w Europie. Kształci przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Umożliwia ponadto zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, MBA oraz na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy.

W skład Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wchodzą Wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny, Zarządzania i Nauk o Jakości oraz Instytut Morski.

O wysokiej randze UMG świadczy jego członkostwo m.in. w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU), któremu w kadencji 2023-2025, przewodniczy prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

UMG jest armatorem trzech jednostek szkolnych: sławnego na całym świecie żaglowca „Dar Młodzieży”, statku badawczo-szkoleniowego „Horyzont II” oraz statku badawczego „IMOR”

W Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo mieści się, otwarte w dniu 29 lutego 2024 roku, Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - nowa siedziba Instytutu Morskiego UMG, a docelowo - także uniwersyteckiego Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. W nowoczesnych laboratoriach realizowane są kompleksowe badania oraz prowadzone pomiary na morzu w celu pozyskania nowych informacji o stanie środowiska morskiego i jego zasobach niezbędnych w działalności na rynku paliw, w budowie statków, morskiej energetyce wiatrowej czy transporcie morskim. 

 


Studia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, które umożliwiają pracę w branży offshore wind


STUDIA I STOPNIA

Wydział Mechaniczny

Kierunek: Eksploatacja i Diagnostyka Systemów Technicznych

Specjalność: Zarządzanie Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych

Absolwent specjalności Zarządzanie Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych, obok kompetencji zawodowych, inżynierskich, uzyska kompetencje kierownicze i menedżerskie, będzie zatem przygotowany do zarządzania projektami inżynierskimi związanymi z budową i eksploatacją morskich i lądowych siłowni wiatrowych. Absolwent będzie przygotowany do organizowania i zarządzania procesami pomocniczymi związanymi z budową morskich farm wiatrowych oraz do organizowania i zarządzania procesami podstawowymi związanymi z eksploatacją elektrowni wiatrowych.

Uniwersalność tak ukształtowanych kompetencji, pozwoli absolwentowi poszukiwać zatrudnienia również poza branżą elektrowni wiatrowych.

Studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia -   Więcej informacji ►

 

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Kierunek: Zarządzanie 

Specjalność: Zarządzanie Odnawialnym Źródłami Energii

Studia na specjalności Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) pozwolą na zdobycie wiedzy na temat rozwoju sektora OZE, uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz aspektów strategicznych związanych z transformacją energetyczną opartą na odnawialnych źródłach energii. Studia ukierunkowane są na ocenę bieżących wyzwań, a także potencjału jednego z najbardziej atrakcyjnych rynków o ogromnym potencjale rozwoju oraz rosnącym zapotrzebowaniu na specjalistów.

Absolwent tej specjalności ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania oraz wdrażania systemów energii odnawialnej. Zna możliwości wykorzystania systemów energii odnawialnej w zastosowaniach przemysłowych i domowych. Absolwenci specjalności Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii będą specjalistami w zakresie wdrażania i użytkowania odnawialnych źródeł energii. Ich przyszłe stanowiska pracy to specjalista, konsultant, doradca i analityk ds. odnawialnych źródeł energii. Program studiów na tej specjalności pozwoli studentom przygotować się do uzyskania dwóch certyfikatów kompetencji Asystenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 oraz Asystenta Systemu Zarządzania Energią zgodnie normą ISO 50001:2018. 

Studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia -  Więcej informacji ►


STUDIA II STOPNIA

Wydział Mechaniczny

Kierunek: Morska Energetyka Wiatrowa

Celem studiów jest przekazanie studentowi najnowszej i niezbędnej wiedzy oraz uzyskanie przez niego kwalifikacji w obszarze budowy i funkcjonowania współczesnych instalacji energetyki wiatrowej. W szczególności dotyczy to wiedzy i umiejętności w zakresie nadzorowania i realizowania zadań inżynierskich związanych z cyklem życia i innymi aspektami funkcjonowania lądowych i morskich obiektów energetyki wiatrowej a także do prowadzenia badań naukowych.

W zależności od wybranej przez absolwenta ścieżki kształcenia, posiada on zaawansowaną specjalistyczną wiedzę, kompetencje i umiejętności w jednym z  czterech obszarów: nautyki, eksploatacji, zarządzania lub integracji cyfrowej morskich farm wiatrowych.

Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze energetyki wiatrowej, zakładach zaplecza technicznego i diagnostycznego MEW, morskim transporcie związanym z działalnością offshore, w jednostkach samorządowych i badawczo-rozwojowych w działach związanych z OZE czy zakładach energetycznych, w szczególności zajmujących się przetwarzaniem, dystrybucją i integracją energii z farm wiatrowych i innych źródeł odnawialnych.

Studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia: ścieżka eksploatacyjna związana z fazą eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych -  Więcej informacji ►
Studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia: ścieżka zarządzania związana z fazą rozwoju projektów -  Więcej informacji ►
Studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia: ścieżka nautyczna związana z montażem wież elektrowni wiatrowych -  Więcej informacji ►
Studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia: ścieżka integracji cyfrowej związana z uruchomieniem elektrowni i przesyłem energii  -  Więcej informacji ►

 

 

Wydział Elektryczny

Kierunek: Elektrotechnika

Specjalność: Odnawialne Źródła Energii i Elektromobilność

Absolwenci tej specjalności m.in. potrafią dobierać rodzaje paliw związanych z odnawialnymi źródłami energii do pracy napędów elektrycznych oraz ocenić ich sprawność. W zakresie elektromobilności, w toku studiów, zapoznają się z napędami stosowanymi w pojazdach elektrycznych, poznają mobilne systemy zasilania elektrycznych układów napędowych czy zagadnienia dotyczące elektroniki i informatyki w motoryzacji.

Studia stacjonarne, II stopnia - Więcej informacji ► 

Studia niestacjonarne, II stopnia - Więcej informacji ►

 

Wydział Nawigacyjny

Kierunek: Nawigacja

Specjalność: Technologie Offshorowe

Celem studiów jest wykształcenie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji specjalistycznej floty statków badawczych, sejsmicznych, przeznaczonych do prac podwodnych, poszukiwania i eksploatacji bogactw dna morskiego, obsługi platform gazowych i naftowych.

Absolwenci są doskonale przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych i operatorów DP (dynamicznego pozycjonowania) na statkach morskich oraz w szeroko rozumianym morskim sektorze badawczo-wydobywczym. Praca na jednostkach offshorowych należy do najlepiej płatnych w żegludze światowej.

Studia stacjonarne, II stopnia - Więcej informacji ► 

 

Wydział Nawigacyjny

Kierunek: Transport

Specjalność: Logistyka w Sektorze Offshore

Celem studiów jest wykształcenie magistrów inżynierów w zakresie zarządzania projektami dotyczącymi zaplecza logistycznego w sektorze offshore. Profil kształcenia ukierunkowany jest na elementy związane z budową i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych, spedycją i logistyką ładunków nienormatywnych, geologią i geodezyjnymi pomiarami morskimi oraz pracami głębokowodnymi.

Absolwenci są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w jednostkach związanych z administrowaniem przedsiębiorstwami wspierającymi przemysł offshore, jak również w organizacjach zajmujących się logistycznym zabezpieczeniem operacji offshore z uwzględnieniem specyfiki transportu lądowego, śródlądowego i morskiego.

 

Studia stacjonarne, II stopnia - Więcej informacji ► 

Studia niestacjonarne, II stopnia - Więcej informacji ► 


STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie Ryzykiem w Morskim Przemyśle Wydobywczym i Energetyce Wiatrowej

Studia podyplomowe „Zarządzanie Ryzykiem w Morskim Przemyśle Wydobywczym i Energetyce Wiatrowej” zapewniają wiedzę, która w połączeniu z doświadczeniem umożliwi uczestnikom zajęć identyfikację szerokiego zakresu zagrożeń związanych z morskim przemysłem wydobywczym i energetyką wiatrową, a następnie analizę i ocenę oraz zarządzanie i kontrolę ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Znajomość międzynarodowych standardów i systemów zarządzania ryzykiem w projektach, z uwzględnieniem wyzwań i zagrożeń specyficznych dla branży OO&G (Offshore Oil & Gas) oraz OWE (Offshore Wind Energy), pozwoli skutecznie realizować projekty i świadczyć usługi na rzecz tych branż z zachowaniem bezpieczeństwa.

Więcej informacji ►
 

Technika Wodorowa i Odnawialne Źródła Energii

Technika wodorowa i odnawialne źródła energii są najszybciej rozwijającym się obszarem nowoczesnej energetyki i stanowią przyszłość w zakresie ekologicznego wytwarzania energii oraz jej przetwarzania na potrzeby gospodarki i przemysłu.

Program studiów został opracowany z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy rozwoju zawodowego w wielu branżach. Celem studiów jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy na temat techniki wodorowej i odnawialnych źródeł energii z naciskiem na praktyczną wiedzę i umiejętności.

Absolwenci studiów znajdą pracę na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych, inżynierskich i menadżerskich w firmach z sektora energetyki i przemysłu, w przedsiębiorstwach energetycznych, instytucjach kontroli jakościowej, w instytucjach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją urządzeń i technologii stosowanych w energetyce, w przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych w zakresie OZE i GO, na farmach wiatrowych lub słonecznych, w biogazowniach i biorafineriach.

Wiedza z zakresu energetyki umożliwi absolwentom podjęcie pracy w instytucjach naukowo-badawczych, jednostkach samorządu terytorialnego i organizacjach pozarządowych.

  Więcej informacji ►

 

Executive Offshore Wind MBA

Program Executive Offshore Wind MBA kształci profesjonalnych menedżerów i liderów dynamicznego sektora offshore wind. Uczestnicy nabywają nowoczesną wiedzę o projektach morskich farm wiatrowych i o zarządzaniu w firmach morskiej energetyki wiatrowej.

Program jest realizowany we współpracy z University of Applied Sciences Bremerhaven oraz Business Academy SouthWest. Partnerami EOW MBA są instytucje  branży energetyki odnawialnej oraz firmy będące liderami sektora offshore wind. Przedstawiciele tych organizacji wchodzą w skład Rady Programowej EOW MBA, która zapewnia aktualność i praktyczność programu.

Zajęcia są prowadzone przez ekspertów branży offshore i praktyków zarządzania. Absolwenci programu posiadają unikalne umiejętności poszukiwane na rynku offshore wind oraz międzynarodowe kwalifikacje potwierdzone prestiżowym dyplomem Executive Offshore Wind MBA oraz certyfikatami uczelni partnerskich.

  Więcej informacji ►

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni