Uczelnie partnerskie

 

Uniwersytet Morski w Gdyni współpracuje z uczelniami zagranicznymi w oparciu o międzyuczelniane umowy bilateralne dotyczące wspólnych działań naukowo-badawczych i dydaktycznych.

Szczególnie bliska i długoletnia współpraca łączy UMG z uczelniami: Hochschule Bremerhaven (HB) od 1978 r. i Shanghai Maritime University (SMU) od 1984 r.

UMG i Hochschule Bremerhaven organizują wymianę kadry akademickiej, czego wynikiem jest prezentacja serii wykładów dla studentów oraz udział we wspólnych warsztatach i seminariach. Od 1985 r. wydawane jest czasopismo “Joint Proceedings Hochschule Bremerhaven - Uniwersytet Morski w Gdyni”, w którym przedstawiciele obu Uczelni prezentują wyniki swoich badań naukowych. Studenci obu Uczelni uczestniczą w seminariach naukowych “Managing Cultural Diversity in Europe” organizowanych corocznie w Bremerhaven i Gdyni.

W roku 2018 obie Uczelnie świętowały 40-lecie współpracy naukowo-dydaktycznej. Z tej okazji został wydany okolicznościowy album pt. „40 years Hochschule Bremerhaven - Gdynia Maritime University 1978-2018”, prezentujący wspólnie realizowane inicjatywy. Zostały również wyemitowane pamiątkowe medale.

Współpraca pomiędzy Shanghai Maritime University i UMG opiera się na wymianie visiting professors, nadzorze naukowym nad realizacją rozprawy doktorskiej, wymianie studentów, wspólnym uczestnictwie w prestiżowych konferencjach międzynarodowych (IMECE, IEEE, IMEKO), wspólnych publikacjach naukowych. Najważniejszą osią tej współpracy jest partnerstwo we wspólnych międzynarodowych projektach (Sino-Polish Joint Research Projects) w priorytetowych obszarach nauki i technologii zorientowanych „ku morzu” oraz partnerstwo i współpraca w badaniach międzynarodowych pod auspicjami organizacji morskich: IMO (International Maritime Organization) i IAMU (International Association of Maritime Universities) w ramach wspólnych projektów wspieranych przez Nippon Foundation.

Podczas I Forum Regionalnego Polska-Chiny, UMG i SMU zostały uhonorowane nagrodą "Best Practice" za najlepszy przykład długoletniej współpracy polsko-chińskiej.

Poniżej lista partnerskich uczelni zagranicznych:

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą