Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Uniwersytet Morski w Gdyni wprowadził działania mające na celu zapewnienie pełnego udziału osób z niepełnosprawnościami w procesie edukacji. Osoby z niepełnosprawnościami mają takie same prawa i obowiązki, jak pozostali członkowie społeczności uczelnianej.

Uniwersytet Morski w Gdyni przestrzega podstawowych praw i obowiązków obywatelskich, zapewnia równe szanse przy zatrudnianiu, awansowaniu i nagradzaniu pracowników oraz nie dopuszcza do dyskryminowania członków społeczności akademickiej (w szczególności ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, różnice rasowe, religijne i wyznaniowe).

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia