Zasady egzaminowania na patent jachtowego sternika morskiego

Warunki prowadzenia egzaminów określono Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Egzamin na patent jachtowego sternika morskiego składa się z częsci teoretycznej obejmującej test i zadanie nawigacyjne oraz z części praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z wszystkich składowych egzaminu. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z jednej z części, egzamin powtarza się w całości.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Część teoretyczna egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami oraz zadania nawigacyjnego przygotowanych przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 120 minut na udzielenie odpowiedzi oraz rozwiązanie zadania. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent jachtowego sternika morskiego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście oraz prawidłowe rozwiązanie zadania nawigacyjnego.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent żeglarza jachtowego, w ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

Wiedza teoretyczna:

1. jachty żaglowe morskie, w tym: a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego, b) obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych;

2 locja, w tym: a) oznakowanie nawigacyjne, b) morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł), c) znaki i skróty stosowane na mapach, d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych, e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;

3. nawigacja, w tym: a) jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.), b) podstawy nawigacji terestrycznej, c) nawigacja zliczeniowa;

4. meteorologia, w tym: a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie, b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;

5. sygnalizacja i łączność, w tym: a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF, b) sygnały ostrzegawcze;

6. ratownictwo, w tym: a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku, c) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania, d) udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego, e) „człowiek za burtą” na morzu, f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii, g) sztrandowanie;

7. planowanie rejsu, z uwzględnieniem: a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu, b) odległości i czasu trwania rejsu, c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu, d) przygotowania załogi i jachtu;

8. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Umiejętności praktyczne:

1. manewry pod żaglami w zakresie: a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków, b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem, c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;

2. manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie: a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach, b) alarm „człowiek za burtą”;

3. kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni