Zasady egzaminowania na patent sternika motorowodnego

Warunki prowadzenia egzaminów określono Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Egzamin na patent żeglarza jachtowego składa się z częsci teoretycznej i praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z jednej z części, egzamin powtarza się w całości.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Część teoretyczna egzaminu na patent sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie i zakresu wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent sternika motorowodnego w ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH DO UZYSKANIA PATENTU STERNIKA MOTOROWODNEGO

Wiedza teoretyczna:

1. podstawy budowy jachtów motorowych;
2 silniki i układy napędowe, w tym: a) budowa silników, b) obsługa i konserwacja silników, c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników, d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
3. manewrowanie jachtem motorowym;
4. zasady prowadzenia skuterów wodnych;
5. podstawy locji, w tym w szczególności: a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, b) mapy i przewodniki, c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
6. wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym: a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”, e) udzielanie pierwszej pomocy, f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
7. wiadomości z zakresu meteorologii, w tym: a) skala prędkości wiatru, b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, c) komunikaty meteorologiczne;
8. pomoce nawigacyjne;
9. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
10. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Umiejętności praktyczne:
1. manewrowanie jachtem motorowym w zakresie: a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem, b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”, c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
2. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
3. praca w charakterze członka załogi;
4. podstawowe prace bosmańskie.
 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni