Dokumenty

Kandydaci na I rok studiów prowadzonych w języku polskim  składają w terminie podanym przez komisje rekrutacyjne odpowiednich wydziałów następujące dokumenty:

- Świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty lub zagraniczne świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcia na studia. Zagraniczne świadectwo powinno być:

 • zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w UE oraz dyplomów IB i EB);
 • przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski;
 • uznane decyzją kuratora oświaty za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, EFTA, OECD, Chinach, Białorusi, Ukrainie oraz Libii, a także dyplomów IB i EB).

- Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego:

 • świadectwo szkoły średniej, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
 • certyfikat ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • skierowania na studia (tylko w przypadku stypendystów NAWA).
 • kandydat nie posiadający ww. dokumentów może przystąpić do testu z języka polskiego na UMG.

 

Proces rekrutacji:

1.  Rejestracja w Systemie Elektronicznej Rekrutacji (www.umg.edu.pl/IRK);

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej poprzez wpłatę 85 PLN na konto UMG (dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji);

3. Dostarczenie w teczce kartonowej  opisanej według  wzoru, kompletu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej danego wydziału w wyznaczonym terminie.

Teczka winna zawierać:

 • wygenerowany w elektronicznym systemie rekrutacji formularz-kwestionariusz obowiązujący w UMG 
 • świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty lub zagraniczne świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcia na studia;
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
 • kolorowe 2 zdjęcia  na jasnym tle  podpisane nazwiskiem,  imieniem i nr PESEL oraz 1 zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami w formacie JPG w kolorze na jasnym tle. Zdjęcie elektroniczne powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm x 2,5 cm z odpowiednią jakością. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.  Zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem "na papierze", dostarczonym do uczelni wraz z pozostałymi dokumentami;
 • oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej.  Jeżeli studia nie zostaną uruchomione,  opłata zostanie zwrócona w całości na wniosek kandydata.

Ponadto:

 • polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do Narodowego Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 • morskie świadectwo zdrowia  - tylko na specjalność morską na Wydział Nawigacyjny.
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, które uprawnia do studiowania (w tym odbywania praktyk)  - tylko na Wydział Mechaniczny
 • ważną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych - tylko na kierunek Nauki o Jakości.

Koszty badań lekarskich, uzyskanie książeczki zdrowia i orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych pokrywa kandydat.

Informacje dodatkowe

Możliwe jest zakwaterowanie w akademikach należących do uczelni  - www.akademiki.umg.edu.pl

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia