Dokumenty

Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów I stopnia  w Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2023/2024

Kandydaci na studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oprócz zarejestrowania się na stronach elektronicznej rekrutacji składają w teczkach, kartonowych opisanych według wzoru wydziałowej komisji rekrutacyjnej, następujące dokumenty:

 1. Ankietę osobową obowiązującą w Uniwersytecie Morskim wygenerowaną w elektronicznym systemie rekrutacji - kandydaci  na studia I stopnia.
 2. Oryginał lub potwierdzoną przez uczelnię kopię świadectwa maturalnego/dojrzałości. Oryginał świadectwa kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu podczas składania dokumentów. W przypadku wysłania  dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały. - kandydaci na studia I stopnia.
 3. Kolorowe 2 zdjęcia na jasnym tle podpisane nazwiskiem, imieniem i nr PESEL oraz 1 zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami w formacie JPG w kolorze na jasnym tle. Zdjęcie elektroniczne powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm x 2,5 cm z odpowiednią jakością. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt. Zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczonym do uczelni wraz z pozostałymi dokumentami - kandydaci na studia I stopnia.
  1. osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć zdjęcie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - zdjęcie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,
  2. dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  3. dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej,
  4. osoby, o których mowa w ust. a), b), c) nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji,
 4. Oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej - kandydaci na studia I stopnia.
 5. Morskie świadectwo zdrowia - tylko na specjalność morską na Wydział Nawigacyjny *)
 6. Kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych - tylko na kierunek Inżynieria Jakości *).
 7. Kandydaci na Wydział Mechaniczny obowiązkowo dostarczają zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, które uprawnia do studiowania (w tym odbywania praktyk *) - kandydaci na studia I stopnia.
 8. Koszty badań lekarskich potrzebnych do uzyskania morskiego świadectwa zdrowia, uzyskania książeczki zdrowia i orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy pokrywają kandydaci.

* ) dostarczane w terminie ustalonym przez dziekana wydziału

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni