Dokumenty

Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów I stopnia  w Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2024/2025

Kandydaci na studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oprócz zarejestrowania się na stronach elektronicznej rekrutacji składają w teczkach, kartonowych opisanych według wzoru wydziałowej komisji rekrutacyjnej, następujące dokumenty:

 1. Ankietę osobową obowiązującą w Uniwersytecie Morskim wygenerowaną w elektronicznym systemie rekrutacji.

 2. Dyplom lub odpis na mocy oryginału ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu.

 3. Kolorowe 2 zdjęcia na jasnym tle podpisane nazwiskiem, imieniem i nr PESEL oraz 1 zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami w formacie JPG w kolorze na jasnym tle. Zdjęcie elektroniczne powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm x 2,5 cm z odpowiednią jakością. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt. Zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczonym do uczelni wraz z pozostałymi dokumentami:

  1. osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć zdjęcie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - zdjęcie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,

  2. dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

  3. dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej,

  4. osoby, o których mowa w ust. a), b), c) nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

 4. Oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej.

 5. Morskie świadectwo zdrowia* - tylko na specjalność morską na Wydział Nawigacyjny.

 6. Kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych* - tylko na kierunek Inżynieria Jakości.

  Koszty badań lekarskich potrzebnych do uzyskania morskiego świadectwa zdrowia, uzyskania książeczki zdrowia i orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy pokrywają kandydaci.

 

*) dostarczane w terminie ustalonym przez dziekana wydziału

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni