Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji dla kandydatów na studnia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

  1. Przyjęcie kandydatów odbywa się w kolejności według największej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, liczonych według wzoru:

WPR = dyp +ols

gdzie:

WPR - wynik postępowania rekrutacyjnego,
dyp - ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
ols - średnia ocena z ukończonych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Z uwzględnieniem warunków z p. 3 c) tej uchwały dotyczących kandydatów, którzy ukończyli inny kierunek studiów.

  1. W toku postępowania rekrutacyjnego należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem zawierającym informację o średniej ocen ze studiów. W przypadku gdy uczelnia kandydata nie wydała jeszcze dyplomu - należy dołączyć zaświadczenie o odbytych studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich (z obliczoną średnią ocen uzyskanych w ich toku, oceną na dyplomie oraz uzyskanym tytułem) potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Dyplom ukończenia studiów należy dostarczyć w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia semestru.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni