Kryteria rekrutacji na studia I stopnia

Zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekrutacyjnego:

wynik postępowania rekrutacyjnego stanowi sumę wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z uwzględnieniem współczynników wagowych podanych w poniższej tabeli.

1.  Dotyczy kandydatów z „nową maturą” ( osoby zdające egzamin maturalny od roku 2005).

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:

POZIOM PODSTAWOWY - egzamin pisemny

Wynik pisemnego egzaminu maturalnego

Współczynnik

Uzyskana liczba punktów (max)

 

MATEMATYKA

 

 

0,20

(max20)

JĘZYK OBCY

(angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański – wybrany przez kandydata)

 

0,15

(max 15)

PRZEDMIOTY DODATKOWE:

POZIOM ROZSZERZONY – egzamin pisemny

 

Wynik pisemnego egzaminu maturalnego

Współczynnik

Uzyskana liczba punktów (max)

MATEMATYKA lub  FIZYKA Z ASTRONOMIĄ lub CHEMIA  lub  GEOGRAFIA lub BIOLOGIA lub  INFORMATYKA – wybrany przez kandydata

 

 

0,40

(max 40)

JĘZYK OBCY

(angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański– wybrany przez kandydata)

 

0,25

(max 25)

WYNIK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

(max 100)

Jeżeli Kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym (pisemnym) to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 

2.  Dotyczy kandydatów  ze „starą” maturą (osoby zdające egzamin maturalny do roku 2004).

WPR = epm + euj

gdzie:

WPR – wynik postępowania rekrutacyjnego;

epm –  wynik egzaminu  z matematyki;

euj –    wynik egzaminu  z języka obcego nowożytnego.

 

ocena egzaminu maturalnego
z matematyki

epm – wynik egzaminu z matematyki

dotyczy skali ocen od 1 do 6

dotyczy skali ocen od 2 do5

6

60 pkt.

-

5

40 pkt.

60 pkt.

4

20 pkt

40 pkt

3

15 pkt

15 pkt

2

5 pkt

-

 

 

ocena egzaminu maturalnego
z języka obcego

euj – wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego

dotyczy skali ocen od 1 do 6

dotyczy skali ocen od 2 do 5

6

40 pkt.

-

5

30 pkt.

40 pkt.

4

20 pkt

25 pkt

3

10 pkt

10 pkt

2

5 pkt

-

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni