Kryteria

Elementy oceny kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym

Ocenie punktowej podlegają następujące elementy:

 1.

Kierunek ukończonych studiów:

  • wpisujących się w jedną z dyscyplin w zakresie, których UMG prowadzi Szkołę Doktorską,
  • wpisujących się w jedną z dziedzin, do których przynależą dyscypliny w zakresie, których UMG prowadzi Szkołę Doktorską.

10 pkt

1 pkt

 2.

Ocena ukończenia studiów:

  • celująca,
  • bardzo dobra,
  • dobry plus,
  • dobra,
  • dostateczny plus,
  • dostateczna.

 

6 pkt
5 pkt
4,5 pkt
4 pkt
3,5 pkt
3 pkt

 3.

Dorobek naukowy.

Liczba punktów, jaką kandydat uzyskał za publikacje zgodnie z punktacją, o której mowa w dokumencie MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych i liczby punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach. W w/w liczbie punktów uwzględniony powinien zostać procentowy udział kandydata w powstanie danej publikacji.

 4.

Aktywność naukowa.

Liczba punktów równa liczbie konferencji, seminariów, praktyk, staży, konkursów, itp., o charakterze naukowym, w których kandydat aktywnie uczestniczył.

Za wydarzenie o charakterze międzynarodowym, w którym kandydat brał udział przypisuje się wagę 2; w pozostałych przypadkach wagę 1.

 5.

Udział w projektach badawczych.

Liczba punktów równa liczbie projektów badawczych, w których kandydat brał udział jako kierownik lub wykonawca.

6.

Rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat przedstawia:

1) swoją motywację do podjęcia studiów w szkole doktorskiej,

2) wstępną koncepcję pracy doktorskiej wraz z zakresem badań charakterystycznych dla danej dyscypliny,

3) plany publikacyjne obejmujące wskazanie zakresu publikacji i wydawnictw lub czasopism. 

Maksymalna liczba punktów – 50. Liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej ustala Komisja Konkursowa. W przypadku uzyskania przez kandydata mniej niż 10 pkt w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej nie będzie on brany pod uwagę w tworzeniu listy rankingowej.

 

Limit przyjęć

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Morskim w Gdyni (UMG) prowadzi kształcenie w czterech dyscyplinach naukowych:

– nauki o zarzadzaniu i jakości – limit miejsc 4

­– automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne – limit miejsc 4

­– inżynieria lądowa, geodezja i transport – limit miejsc 4

­– nauki o Ziemi i środowisku – limit miejsc 2

Odwołanie

Od decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie czternastu dni od daty dostarczenia decyzji. Decyzję w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni