Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Morskim w Gdyni (UMG) prowadzi kształcenie w dyscyplinach naukowych:
  1. Nauki o zarządzaniu i jakości,
  2. Automatyka, elektronika i elektrotechnika.
 2. Do postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej, które ma charakter konkursowy, może przystąpić osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. W  przypadkach  uzasadnionych  najwyższą  jakością  osiągnięć  naukowych,  do  Szkoły  Doktorskiej  może  być przyjęta  osoba,  będąca  absolwentem  studiów  pierwszego  stopnia  lub  student,  który  ukończył  trzeci  rok jednolitych  studiów  magisterskich - w odniesieniu do takiej osoby decyzję o dopuszczeniu do postepowania rekrutacyjnego podejmuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej.
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej powinien przedłożyć deklarację nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnionego w UMG w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, o podjęciu się opieki naukowej związanej z przygotowaniem rozprawy doktorskiej kandydata w jednej z dyscyplin naukowych, w zakresie których UMG prowadzi Szkołę Doktorską. Kandydat musi spełniać także  pozostałe warunki postępowania rekrutacyjnego, zawarte w niniejszym dokumencie.
 4. Listę nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, mogących pełnić opiekę naukową związaną z przygotowaniem rozprawy doktorskiej, o czym mowa w pkt 3, ogłasza Dyrektor Szkoły Doktorskiej na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

§ 2

Wymagane dokumenty

 1. Kandydat, przystępujący do postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej, zobowiązany jest złożyć w terminie od 01.07.2019 r. do 15.07.2019 r. w sekretariacie Szkoły Doktorskiej mieszczącym się w budynku UMG przy ul. Morskiej 83 w Gdyni następujące dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze wskazaniem jednej z dyscyplin naukowych, o których mowa w § 1 pkt 1, w ramach której kandydat będzie przygotowywał rozprawę doktorską,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. 3 fotografie,
 4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez UMG,
 5. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia lub równorzędnych, a w wyjątkowych przypadkach opisanych w § 1  pkt 2 dyplom studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich,
 6. w przypadku absolwentów zagranicznych szkół wyższych oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą. W przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podlega uznaniu w trybie nostryfikacji należy załączyć również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu, potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Polsce,
 7. deklarację osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionego w UMG o podjęciu się opieki naukowej nad kandydatem podczas przygotowania jego pracy doktorskiej w jednej z dyscyplin naukowych, w zakresie których UMG prowadzi Szkołę Doktorską,
 8. dowód wniesienia opłaty związanej z postępowaniem rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej,
 9. oświadczenie o nieubieganiu się o przyjęcie do innej szkoły doktorskiej niż Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Morskim w Gdyni,
 10. kandydat powinien również przedłożyć następujące dokumenty, jeśli takie posiada:
 1. certyfikat lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej przynajmniej B2,
 2. wykaz dorobku naukowego w postaci publikacji naukowych (z dołączonymi ich kopiami), wraz z oświadczeniem o udziale współautorów w powstanie publikacji,
 3. informację (wraz z potwierdzeniem) o udziale w konferencjach i seminariach naukowych, w których kandydat brał udział jako prelegent, o udziale w konkursach naukowych lub o innych osiągnięciach zawodowych, takich jak np. odbycie staży naukowych,
 4. informację o udziale w projektach badawczych, wraz ze stosownym potwierdzeniem,
 5. informację (wraz z potwierdzeniem) o pracy w kołach naukowych, działalności w organizacjach studenckich, itp.

 

§ 3

 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Szkoły Doktorskiej powołuje Komisję Konkursową.

§ 4

Elementy oceny kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Do postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej może być dopuszczona osoba spełniająca kryteria formalne wskazane w § ­­1 pkt 2 i pkt 3 oraz § 2 pkt 1 ppkt 1) -9).
 2. Postępowanie rekrutacyjne, będące podstawą sporządzenia listy rankingowej oraz podjęcia decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, obejmuje następujące elementy podlegające ocenie punktowej:

1.

Kierunek ukończonych studiów:

 1. wpisujących się w jedną z dyscyplin w zakresie, których UMG prowadzi Szkołę Doktorską,
 2. wpisujących się w jedną z dziedzin, do których przynależą dyscypliny w zakresie, których UMG prowadzi Szkołę Doktorską.

 

10 pkt

 

1 pkt

 

2.

Ocena ukończenia studiów:

 1. celująca,
 2. bardzo dobra,
 3. dobry plus
 4. dobra,
 5. dostateczny plus
 6. dostateczna.

 

6 pkt

5 pkt

4,5 pkt

4 pkt

3,5 pkt

3 pkt

3.

Dorobek naukowy.

Liczba punktów jaką kandydat uzyskał za publikacje zgodnie z punktacją, o której mowa w dokumencie MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych i liczbie punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, obowiązującą odpowiednio do daty powstania publikacji. W w/w liczbie punktów uwzględniony powinien zostać procentowy udział kandydata w powstanie danej publikacji.

4.

Aktywność naukowa.

Liczba punktów równa liczbie konferencji, seminariów, praktyk, staży, konkursów, itp., o charakterze naukowym, w których kandydat aktywnie uczestniczył.

Za wydarzenie o charakterze międzynarodowym, w którym kandydat brał udział przypisuje się wagę 2; w pozostałych przypadkach wagę 1.

5.

Udział w projektach badawczych.

Liczba punktów równa liczbie projektów badawczych, w których kandydat brał udział jako kierownik lub wykonawca.

6.

Rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat przedstawia swoją motywację do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej.

Maksymalna liczba punktów – 50. Ilość punktów ustala Komisja Konkursowa

 

 

§ 5

Rozmowa kwalifikacyjna

 1. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do Szkoły Doktorskiej odbędzie się w dniach od 22.07.2019 r. do 26.07.2019 r. w Uniwersytecie Morskim w Gdyni przy ul. Morskiej 83. O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną z trzydniowym wyprzedzeniem.

 

§ 6

Wynik postępowania

 1. Suma punktów za elementy oceny w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w § 4, stanowi podstawę sporządzenia listy rankingowej.
 2. Listę rankingową sporządza się niezależnie dla każdej z dyscyplin, w ramach których Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Morskim w Gdyni prowadzi kształcenie. Listę rankingową sporządza Komisja Konkursowa, którą przedkłada Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej.
 3. Pozycja na liście rankingowej decyduje o kolejności przyjęcia.
 4. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów, sygnowanej przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej.
 5. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Morskiem w Gdyni następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej. Od decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie czternastu dni od daty dostarczenia decyzji. Decyzję w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 6. Wyniki konkursu są jawne.
 7. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi do dnia 01.08.2019 r.

 

§ 7

Przepisy przejściowe

 1. W roku 2019, ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o Dyrektorze Szkoły Doktorskiej rozumie się przez to Pełnomocnika Rektora ds. Szkoły Doktorskiej
 2. Rolę sekretariatu Szkoły Doktorskiej pełni w roku 2019 Rektorat.

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
27.05.2019
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 27.05.2019
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 31.05.2019