Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Morskim w Gdyni (UMG) prowadzi kształcenie w dyscyplinach naukowych:
  1. Nauki o zarządzaniu i jakości,
  2. Automatyka, elektronika i elektrotechnika.
 2. Do postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej, które ma charakter konkursowy, może przystąpić osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. W przypadkach uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich - w odniesieniu do takiej osoby decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej.
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej powinien przedłożyć deklarację nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnionego w UMG w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, o podjęciu się opieki naukowej związanej z przygotowaniem rozprawy doktorskiej kandydata w jednej z dyscyplin naukowych, w zakresie których UMG prowadzi Szkołę Doktorską. Kandydat musi spełniać także pozostałe warunki postępowania rekrutacyjnego, zawarte w niniejszym dokumencie.
 4. Listę nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, mogących pełnić opiekę naukową związaną z przygotowaniem rozprawy doktorskiej, o czym mowa w pkt 3, ogłasza Dyrektor Szkoły Doktorskiej na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

§ 2

Wymagane dokumenty

 1. Kandydat, przystępujący do postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej, zobowiązany jest złożyć w terminie od 21.09.2020 r. do 24.09.2020 r. w sekretariacie Szkoły Doktorskiej (pok. B-109), mieszczącym się w budynku B UMG przy ul. Morskiej 83 w Gdyni następujące dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze wskazaniem jednej z dyscyplin naukowych, o których mowa w § 1 pkt 1, w ramach której kandydat będzie przygotowywał rozprawę doktorską [pobierz]
 2. kwestionariusz osobowy [pobierz]
 3. 3 fotografie,
 4. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia lub równorzędnych, a w wyjątkowych przypadkach opisanych w § 1 pkt 2 dyplom studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich,
 5. w przypadku absolwentów zagranicznych szkół wyższych oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą. W przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji należy załączyć również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu, potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Polsce,
 6. deklarację osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionego w UMG o podjęciu się opieki naukowej nad kandydatem podczas przygotowania jego pracy doktorskiej w jednej z dyscyplin naukowych, w zakresie których UMG prowadzi szkołę doktorską [pobierz]
 7. dowód wniesienia opłaty związanej z postępowaniem rekrutacyjnym do szkoły doktorskiej,
 8. oświadczenie o nieubieganiu się o przyjęcie do innej szkoły doktorskiej niż Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Morskim w Gdyni [pobierz]
 9. kandydat powinien również przedłożyć następujące dokumenty, jeśli takie posiada:
 1. certyfikat lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej przynajmniej B2,
 2. wykaz dorobku naukowego w postaci publikacji naukowych (z dołączonymi ich kopiami), wraz z oświadczeniem o udziale współautorów w powstanie publikacji,
 3. informację (wraz z potwierdzeniem) o udziale w konferencjach i seminariach naukowych, w których kandydat był udział jako prelegent, o udziale w konkursach naukowych lub o innych osiągnięciach zawodowych, takich jak np. odbycie staży naukowych,
 4. informację o udziale w projektach badawczych, wraz ze stosownym potwierdzeniem,
 5. informację (wraz z potwierdzeniem) o pracy w kołach naukowych, działalności w organizacjach studenckich, itp.

 

§ 3

 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Szkoły Doktorskiej powołuje Komisją Konkursową.

 

§ 4

Elementy oceny kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Do postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej może być dopuszczona osoba spełniająca kryteria formalne wskazane w § 1 pkt 2 i pkt 3 oraz § 2 pkt 1 ppkt 1) -9).
 2. Postępowanie rekrutacyjne, będące podstawą sporządzenia listy rankingowej oraz podjęcia decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, obejmuje następujące elementy podlegające ocenie punktowej:
 1.  

Kierunek ukończonych studiów:

 1. wpisujących się w jedną z dyscyplin w zakresie, których UMG prowadzi Szkołę Doktorską,
 2. wpisujących się w jedną z dziedzin, do których przynależą dyscypliny w zakresie, których UMG prowadzi Szkołę Doktorską.


10 pkt

1 pkt

 1.  

Ocena ukończenia studiów:

 1. celująca,
 2. bardzo dobra,
 3. dobry plus
 4. dobra,
 5. dostateczny plus
 6. dostateczna.

 

6 pkt
5 pkt
4,5 pkt
4 pkt
3,5 pkt
3 pkt

 1.  

Dorobek naukowy.

Liczba punktów jaką kandydat uzyskał za publikacje zgodnie z punktacją, o której mowa w dokumencie MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych i liczbie punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, obowiązującą odpowiednio do daty powstania publikacji. W w/w liczbie punktów uwzględniony powinien zostać procentowy udział kandydata w powstanie danej publikacji.

 1.  

Aktywność naukowa.

Liczba punktów równa liczbie konferencji, seminariów, praktyk, staży, konkursów, itp., o charakterze naukowym, w których kandydat aktywnie uczestniczył.

Za wydarzenie o charakterze międzynarodowym, w którym kandydat brał udział przypisuje się wagę 2; w pozostałych przypadkach wagę 1.

 1.  

Udział w projektach badawczych.

Liczba punktów równa liczbie projektów badawczych, których kandydat brał udział jako kierownik lub wykonawca.

6.

Rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat przedstawia swoją motywację do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Maksymalna liczba punktów – 50. Liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej ustala Komisja Konkursowa. W przypadku uzyskania przez kandydata mniej niż 10 pkt w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej nie będzie on brany pod uwagę w tworzeniu listy rankingowej.

 

§ 5

Rozmowa kwalifikacyjna

 1. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do Szkoły Doktorskiej odbędzie się w dniu 28.09.2020 r. w Uniwersytecie Morskim w Gdyni przy ul. Morskiej 83. O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną z trzydniowym wyprzedzeniem.

 

§ 6

Wynik postępowania

 1. Suma punktów za elementy oceny w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w § 4, stanowi podstawę sporządzenia listy rankingowej.
 2. Listę rankingową sporządza się niezależnie dla każdej z dyscyplin, w ramach których Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Morskim w Gdyni prowadzi kształcenie. Listę rankingową sporządza Komisja Konkursowa, którą przedkłada Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej.
 3. Pozycja na liście rankingowej decyduje o kolejności przyjęcia.
 4. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów, sygnowanej przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej.
 5. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Morskiem w Gdynia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej. Od decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie czternastu dni od daty dostarczenia decyzji. Decyzję w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 6. Wyniki konkursu są jawne.
 7. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi do dnia 29.09.2020 r.

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
15.09.2019
Wprowadzenie:
B. Hryciuk 15.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
B. Hryciuk 22.09.2020