Zasady ogólne

 

Kto może być przyjęty?

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Morskim w Gdyni (UMG) prowadzi kształcenie w dyscyplinach naukowych:

– nauki o zarządzaniu i jakości;

­– automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;

­– inżynieria lądowa, geodezja i transport;

­– nauki o Ziemi i środowisku.

Do postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej może przystąpić osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. 

Forma rekrutacji

Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w dniu 21 marca 2024 przyjął uchwałę w sprawie określenia limitu przyjęć oraz zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024/2025. Z pełną treścią Uchwały można zapoznać się tutaj.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Złożone jest z dwóch etapów:

  1. Zarejestrowanie się w systemie IRK i złożenie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych w biurze Szkoły Doktorskiej (pok. B-109), mieszczącym się w budynku B UMG przy ul. Morskiej 83 w Gdyni, w dniach 26 sierpnia - 30 sierpnia 2024 r., w godz. 8.00 - 14.00. 
  2. Rozmowa kwalifikacyjna, na którą kandydaci zostaną zaproszeni.

Przystąpienie do procesu rekrutacyjnego warto zacząć od znalezienia opiekuna naukowego rozprawy doktorskiej. Lista nauczycieli akademickich mogących pełnić tę funkcję dostępna jest TUTAJ. Deklarację nauczyciela akademickiego o podjęciu się opieki naukowej związanej z przygotowaniem rozprawy doktorskiej należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych. Wzór deklaracji do pobrania w zakładce DOKUMENTY.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni