Podejmowanie studiów przez cudzoziemców

 

Cudzoziemcy przyjmowani są na studia na takich samych zasadach jak obywatele polscy z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (rankingu). Uniwersytet Morski w Gdyni może skierować studentów na rok „zerowy” w celu nauki języka polskiego oraz powtórki z matematyki, fizyki i j. angielskiego.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:
a) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
b) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
c) decyzji ministra,
d) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
e) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,
f) decyzji administracyjnej rektora.

Opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie pobiera się od:
a) cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
c) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3, 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z  2020 r. poz. 35),
d) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672)  r., na poziomie biegłości językowej co najmniej  C1,
f) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
g) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
h) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w  związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.o cudzoziemcach lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art, 156b ust. 1 ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu  prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim lub w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na podstawie:
a) decyzji administracyjnej rektora,
b) decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

 

Cudzoziemcy mogą podejmować studia na UMG, prowadzone w języku polskim, jeżeli:

  1. ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

  2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

  3. uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni przyjmującej, ze ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub

  4. posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub

  5. ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

Stopień znajomości języka polskiego sprawdza wydziałowa komisja rekrutacyjna podczas postępowania kwalifikacyjnego.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia