Zasady ogólne rekrutacji na studia II stopnia

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

 • Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Kryteria rekrutacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Morskim są takie same.
 • Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej: Wydział Nawigacyjny: www.wn.umg.edu.pl, Wydział Mechaniczny: www.wm.umg.edu.pl, Wydział Elektryczny: www.we.umg.edu.pl, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości: www.wznj.umg.edu.pl.
 • Do studiów drugiego stopnia dopuszcza się kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych tego samego kierunku studiów. Decyzję o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego kandydata z innego kierunku studiów podejmuje dziekan, który określa wymagalne efekty kształcenia uzyskane przez kandydata podczas jego dotychczasowych studiów. Dziekan może określić sposób uzyskania brakujących efektów kształcenia niezbędnych kandydatowi do prawidłowej realizacji studiów drugiego stopnia i ustalić sposób uzupełnienia różnic programowych.
 • Rekrutację kandydatów przeprowadza się na określony kierunek, poziom i profil (praktyczny, ogólnoakademicki) kształcenia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych umożliwiających uzyskanie dyplomu magistra lub magistra inżyniera.
 • Kandydaci na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na studia stacjonarne i niestacjonarne będą przyjmowani w ramach limitów przyjęć, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego.
 • W przypadku niewyczerpania limitu przyjęć na dany kierunek, poziom i formę studiów, rektor w celu jego wyczerpania może na wniosek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej zezwolić na przyjęcie na studia kandydatów z największą liczbą punktów uzyskanych w trakcie postepowania rekrutacyjnego, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc na inny kierunek studiów.
 • Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Lista studentów jest listą osób przyjętych na studia w drodze rekrutacji. Lista osób przyjętych na studia, podawana jest do wiadomości po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
 • W rekrutacji uzupełniającej kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu przyjęć, na podstawie rankingu.
 • Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia, odwołanie składa się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 • Podstawą przyjęcia odwołania przez rektora jest wskazanie przez kandydata formalnego uchybienia w zastosowanej wobec niego procedurze rekrutacyjnej przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
 • Za przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych pobiera się opłatę rekrutacyjną. Wysokość opłaty ustala rektor.
 • Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli zostaną uruchomione studia, na które przeprowadzono rekrutację. Jeżeli studia nie zostaną uruchomione to opłata rekrutacyjna, na wniosek kandydata zostanie zwrócona.
 • W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor UMG.
 • Uniwersytet Morski w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych osobowych do elektronicznego systemu rekrutacji.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni