Przyjęcie na studia cudzoziemca

 

Komisja rekrutacyjna właściwego wydziału przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów.

Rekrutacja przeprowadzana jest w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Rejestracja i logowanie do systemu dostępne są na stronie https://irk.umg.edu.pl

Po pozytywnym zakończeniu procesu kwalifikacji i wniesieniu odpowiednich opłat za I semestr studiów kandydat otrzymuje zaświadczenie o przyjęciu na studia.

Z kandydatem podpisywana jest umowa o odpłatne świadczenie usług edukacyjnych.

Ostateczne przyjęcie na studia następuje po zawarciu umowy cywilno – prawnej pomiędzy uczelnią i kandydatem.

Wszelkie wpłaty winny być dokonywane na konto Uczelni

  1. dla wpłat w EURO 54114011530000223543001019
  2. dla wpłat w USD   27114011530000223543001020
  3. dla wpłat w PLN dla poszczególnych wydziałów:
  • WN       60114011530000223543001008
  • WM      33114011530000223543001009
  • WE       06114011530000223543001010
  • WZNJ  87114011530000223543001007

     

mBank SA Oddział Korporacyjny w Gdyni, ul. Śląska 47, 81-310 Gdynia

KOD SWIFT BREXPLPW

Aktualny kurs przeliczenia walut można uzyskać pod adresem mailowym: kwesturaatumg.edu.pl.

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w odpowiednich dziekanatach, zależnie od specjalności, na którą student chce zostać przyjęty.

Decyzję o przyjęciu studenta na studia podejmuje Prorektor ds. Studenckich.

 

Po przyjęciu na studia na specjalności, na których jest to wymagane student zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe świadectwo zdrowia.
 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia