Krok po kroku

 1. Rejestracja kandydata w systemie elektronicznym na stronie https://irk.umg.edu.pl
 2. Przygotowanie ankiety osobowej:
  1. wypełnij danymi ankietę osobową w systemie IRK 
   1. w zakładce Formularze osobowe: Podstawowe dane osobowe, Adres i dane kontaktowe, Zdjęcie, Wykształcenie, Dodatkowe dane osobowe;
   2. w sekcji Wykształcenie wprowadź dane o dokumentach, które należy wykazać podczas procesu rekrutacji:
    1. informacje o świadectwie dojrzałości: rodzaj dokumentu, rok uzyskania, numer dokumentu, data wydania, nazwa instytucji wystawiającej, miejsce wydania, kraj wydania. Po otrzymaniu 07.07.2023 świadectwa dojrzałości wprowadź uzyskane wyniki (tylko te, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji). Po wprowadzeniu danych i ponownej edycji wprowadzonego dokumentu, możliwe będzie dołączenie pliku. Koniecznie dołącz zdjęcie lub skan otrzymanego świadectwa dojrzałości
    2. informacje o olimpiadach 
    3. certyfikaty i inne dokumenty, zwłaszcza certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego (lista honorowanych certyfikatów językowych)
  2. W sekcji Oferta wybierz odpowiedni kierunek, specjalność oraz tryb, na którym chcesz studiować.
  3. W sekcji moje konto / Zgłoszenia rekrutacyjne odnajdziesz wszystkie wybrane oferty studiów. Jeśli w wykazie znajdują się oferty studiów wybrane przez pomyłkę, wycofaj zgłoszenie.
  4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany przez system elektronicznej rekrutacji IRK. Opłata rekrutacyjna jest oddzielna na każdy kierunek oraz tryb studiów, na jaki chcesz się ubiegać. Przed dokonaniem wpłaty dobrze zastanów się nad wyborem kierunku, wpłacona kwota jest bezzwrotna. Numer rachunku oraz kwotę do zapłaty odnajdziesz w zakładce Płatności. Tytuł przelewu za opłatę rekrutacyjną powinien mieć postać: Nazwisko / Skrót Wydziału (tj. WE, WM, WN, WZNJ) / Kod Kierunku podany w IRK / 2023.
  5. W przypadku dokonania mniejszej liczby wpłaty niż liczba wybranych w rekrutacji kierunków studiów, pamiętaj, aby ustalić priorytety zaliczania płatności dla swoich zgłoszeń (ustawiamy go w sekcji „Płatności” – priorytet będzie wskazywał, na który kierunek zostanie zaksięgowana wpłata – w rekrutacji biorą udział zgłoszenia kompletne – czyli muszą być one opłacone).
 3. Wgraj wersję elektroniczną zdjęcia (uwaga na wymagania) do systemu IRK.
 4. Wgraj dokumenty elektroniczne do IRK do 19.07.2023 r. (ostateczny termin zgłoszenia w systemie IRK, ostateczny termin wgrania wymaganych dokumentów oraz ostateczny termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na rachunek Uczelni):
  1. umieść kopię elektroniczną świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego w systemie IRK – kandydaci na studia I stopnia;
  2. kandydaci na studia I stopnia na kierunku Nawigacja, Wydział Nawigacyjny, obowiązkowo załączają w systemie IRK elektroniczną kopię morskiego świadectwa zdrowia.
 5. W czwartek 20.07.2023 sprawdź swój Status w systemie IRK. Jeśli jesteś Zakwalifikowany, to dostarcz do 26.07.2023 r. oryginały dokumentów - zgodnie z wymogami Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (WKR: WEWMWNWZNJ):
  1. przesyłki pocztowe, kurierskie – decyduje data dostarczenia, a nie data stempla;
  2. osobiście.
 6. Kandydat, który wykona wszystkie kroki od 1-5, będzie brany pod uwagę w procesie tworzenia list wstępnie przyjętych.
 7. Dostarczenie oryginałów dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia.
 8. Wyniki końcowe rekrutacji podstawowej zostaną ogłoszone w systemie IRK 27.07.2023 r.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni