Raporty i dokumenty

2023

Złożenie Raportu do oceny na etapie odnowienia wniosku o wyróżnienie Logo HR (Internal Review for Renewal Assessment) zostało poprzedzone analizą wewnętrzną i przeprowadzeniem badań ankietowych wśród nauczycieli akademickich oraz doktorantami Szkoły Doktorskiej. 
Zostały także opracowane następujące dokumenty:

 

2017

Podczas prac nad Strategią HR dla Naukowców opracowano Analizę rozbieżności oraz przeprowadzono badanie ankietowe wśród nauczycieli akademickich. Wyniki badania dostępne są w Raporcie.
Prace Zespołu w zakresie opracowywanej Strategii HR w UMG zostały poddane konsultacjom z przedstawicielami doktorantów UMG. Raport z konsultacji dostępny jest w opracowanym sprawozdaniu.
W wyniku ww. pracy opracowany został Plan działania

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni