Usługi

Analiza dostępności transportowej obiektów oraz przygotowanie strategii zmian i planów mobilności

Analiza dostępności transportowej obiektów, badania ankietowe preferencji przemieszczania się osób, opracowanie wyników oraz przygotowanie strategii zmian w sposobie podróżowania osób, przygotowanie planów mobilności.

Słowa kluczowe: logistyka, analiza dostępności, strategia zmian mobilności, plany mobilności

Doradztwo i ekspertyzy w zakresie technologii produktów rybnych i paszowych

Ekspert FAO w zakresie przetwórstwa ryb i bezkręgowców

Słowa kluczowe: towaroznawstwo, technologie żywności i żywienia, produkty rybne, pasze

Doradztwo w zakresie oceny finansowej i ekonomicznej projektów i przedsięwzięć rozwojowych oraz inwestycyjnych

Przygotowanie studiów wykonalności i analiz CBA zgodnie z wymaganiami programów rozwojowych, krajowych i europejskich, Ocena opłacalności przedsiewzięc gospodarczych i projektów inwestycyjnych pod kątem finasowym, ocena kondycji finansowej podmiotu

Słowa kluczowe: ekonomia i finanse, studium wykonalności, CBA, AKK, analiza finansowa, controlling, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów

Doradztwo w zakresie produkcji żywnosci ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej

Doradztwo w zakresie identyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych, wsparcie podczas procedury rejestracji produktów na liscie MRiRW, ocena jkaości i bezpieczeństwa żywności ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, doradztwo w zakresie spełniania warunków dotyczących sprzedaży bezpośredniej

Słowa kluczowe: towaroznawstwo, technologie żywności i żywienia, żywność ekologiczna, tradycyjna, regionalna, rolnictwo zrównoważone

Doradztwo w zakresie prognozowania trwałości przechowalniczej żywności

Badania przechowalnicze, testy przyspieszone, witamina C, antocyjany, chlorofile, karotenoidy, polifenole, zdolność zmiatania wolnych rodników (DPPH), właściwości sorpcyjne (izotermy sorpcji, mikrostruktura powierzchni, matematyczne modele), właściwości fizykomechaniczne (opadalność, rozpraszalność, sypkość)

Słowa kluczowe: towaroznawstwo, technologie żywności i żywienia, żywność mrożona, żywność odwodniona

Strony