Projekt Lokalni Rzecznicy Nauki na Uniwersytecie Morskim w Gdyni

 

Program: Społeczna Odpowiedzialność Nauki II
Termin realizacji: 01.12.2023 - 30.11.2025
Umowa: POPUL/SP/0241/2023/01 z dnia 27.11.2023 r.
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Całkowita wartość projektu: 290 312,00 zł
Kwota dofinansowania: 241 912,00 zł
Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG
Opieka nad projektem w UMG: Dział Nauki (RNN)
Biuro projektu: Budynek Główny UMG, Gdynia, ul. Morska 81-87, pokój B-106d

 

Co jest celem projektu?

Głównym celem projektu jest przygotowanie grupy nauczycieli akademickich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (UMG) do pełnienia roli tzw. Lokalnych Rzeczników Nauki UMG (LRzN), czyli osób, które będą merytorycznie przygotowane do tworzenia i przekazywania interesujących i wartościowych treści o charakterze naukowym szerokiemu gronu odbiorców, pozwalając im odkryć fascynujący świat nauki. Zdobyte w trakcie trwania projektu kompetencje, zostaną przez każdego z uczestników wykorzystane do przygotowania i wygłoszenia co najmniej jednego wykładu otwartego dla społeczeństwa lub udziału w przygotowaniu filmu promującego naukowców, badania naukowe i osiągnięcia UMG.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do

  • Nauczycieli akademickich dostrzegających potrzebę popularyzacji nauki w społeczeństwie, w szczególności wśród osób niebędących specjalistami w zakresie określonej tematyki, dzieląc się swoją pasją do nauki z nimi, jak również osób wyrażających zainteresowanie włączeniem się w działania związane z popularyzacją i promocją badań prowadzonych przez badaczy i zespoły badawcze UMG, upowszechnianiem uzyskiwanych wyników badań naukowych, jak również prezentacją unikatowej, specjalistycznej aparatury badawczej dostępnej w UMG.
  • Szeroko rozumianego społeczeństwa, obejmującego różne grupy społeczne w różnym wieku zainteresowanych pozyskaniem wiedzy o najnowszych osiągnięciach nauki, szczególnie w dyscyplinach związanych technologiami morskimi, transportem morskim, ochroną środowiska morskiego, odnawialnymi źródłami energii, w tym morską energetyką wiatrową, czy też gospodarką morską.

Jakie działania obejmuje projekt?

Działania w ramach projektu będą z jednej strony stwarzać uczestnikom – kandydatom na LRzN UMG możliwość pozyskania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych przydatnych w działaniach związanych z popularyzacją oraz promocją nauki, ze szczególnym uwzględnieniem ich własnych zainteresowań naukowych, jak również obszarów badawczych, w których mieszczą się badania naukowe prowadzone w UMG.

Z drugiej strony działania planowane w ramach projektu będą odpowiadać na zapotrzebowanie różnych grup społecznych w zakresie dostępu do specjalistycznej wiedzy dostarczanej w sposób przystępny przez naukowców-specjalistów na co dzień prowadzących badania w obszarach związanych z morzem.

Działania w ramach projektu zostały podzielone na cztery etapy:

  1. Rekrutacja nauczycieli akademickich – kandydatów na LRzN UMG do udziału w projekcie.
  2. Podniesienie kompetencji uczestników projektu w zakresie popularyzacji i promocji nauki.
  3. Wykorzystanie nabytych przez uczestników umiejętności w praktycznych działaniach o charakterze popularyzatorskim.
  4. Organizacja konkursu na najlepszego popularyzatora nauki w UMG spośród osób biorących udział w projekcie.

Podstawy formalne realizacji projektu

Projekt realizowany jest w oparciu o:

 

 

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Podmiot udostępniający: 

UMG Pion Prorektora ds. Nauki