Organizacje międzynarodowe

Doskonalenie procesów edukacyjnych i szkoleniowych oraz rozwój prac badawczych realizowane jest między innymi dzięki aktywnej działalności pracowników UMG w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

IEEE

IEEE jest największą na świecie profesjonalną organizacją techniczną dedykowaną rozwojowi technologii. Głównym celem organizacji jest promowanie innowacji technologicznych i postępu dla dobra ludzkości. IEEE, poprzez działalność naukowo-dydaktyczną swoich członków, często cytowane publikacje naukowe, opracowywane standardy technologiczne oraz organizowane konferencje naukowe, stanowi inspirację dla światowej społeczności do podejmowania innowacji, zwłaszcza w zakresie elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, inżynierii komputerowej i informacyjnej oraz dziedzin pokrewnych.

W 2016 roku na podstawie decyzji komitetu IEEE Member and Geographic Activities został powołany Polski Oddział IEEE Systems, Man, and Cybernetics , w skład którego weszli przedstawiciele Katedry Systemów Informacyjnych UMG.

Natomiast we władzach Polskiego Oddziału IEEE Electron Devices zasiadają przedstawiciele Katedry Elektroniki Morskiej.

W latach poprzednich we władzach Polskiego Oddziału IEEE Instrumentation and Measurement zasiadał przedstawiciel Katedry Elektroenergetyki Okrętowej.

Przedstawiciele Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uczestniczą również w cyklicznych konferencjach naukowych organizowanych przez IEEE.

 

International Association of Maritime Universities

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich w Tokio (International Association of Maritime Universities IAMU) jest globalną siecią wiodących uczelni morskich, oferujących kształcenie i szkolenia marynarzy dla światowej żeglugi morskiej.

Stowarzyszenie IAMU zostało założone w 1999 roku przez 7 uczelni morskich z 5 kontynentów, połączonych wspólną idea uznania znaczenia kształcenia i szkolenia morskiego w szybko postępującej globalizacji żeglugi międzynarodowej w XXI wieku. Podczas zwołanego w 2000 roku pierwszego posiedzenia Annual General Assembly of IAMU (AGA IAMU), do nowopowstałej organizacji wstąpiło 21 uczelni morskich, w tym Uniwersytet Morski w Gdyni. Obecnie stowarzyszenie posiada 69 członków, spełniających wymogi kształcenia na I, II i III stopniu wyższej edukacji morskiej. Głównym sponsorem IAMU jest japońska organizacja non-profit Nippon Foundation, wspierająca działania stowarzyszenia poprzez udzielanie grantów badawczych.

Od 2007 roku IAMU posiada status międzynarodowej organizacji pozarządowej NGO reprezentującej akademicką społeczność morską, upoważnionej do uczestniczenia w obradach IMO.

Corocznie Zgromadzenia Ogólne IAMU - Annual General Assembly of IAMU (AGA), odbywające się w poszczególnych uczelniach członkowskich, jest głównym forum IAMU umożliwiającym wzajemną wymianę informacji i zatwierdzenie strategii stowarzyszenia oraz promowania dobrych stosunków i współpracy między członkami. Podczas zgromadzeniom odbywają się konferencje naukowe, prezentacje realizowanych projektów badawczych, a także oddzielne konferencje przeznaczone dla studentów, tzw. IAMU Students (IAMUS) Conference.

Warto podkreślić, że 12-te zgromadzenie ogólne IAMU (12 AGA IAMU) odbyło się w roku 2011 w Gdyni. Uczestniczyło w nim 150 profesorów reprezentujących 48 uczelni członkowskich oraz ponad 30 studentów, a temu wydarzeniu towarzyszył unikalny zlot statków szkolnych.

Uniwersytet Morski w Gdyni jest członkiem Międzynarodowej Rady Wykonawczej - International Executive Board (IEB) IAMU podczas kadencji 2020-2022 oraz przewodniczy jednemu z czterech komitetów stałych IAMU, odpowiadając za prace Komitetu ds. akademickich - Academic Affairs Committee (AAC). Ponadto Gdyńska uczelnia w trakcie 2 dwóch kadencji (2014-2016 i 2016–2018) przewodniczyła grupie 35 uczelni członkowskich z rejonu Europy i Afryki oraz należała do Komitetu ds. akademickich (AAC), nadzorującego projekty badawcze i działalność wydawniczą stowarzyszenia, a także była członkiem Międzynarodowego Rady Wykonawczej IAMU (IEB). 

 

International Maritime Organisation

Międzynarodowa Organizacja Morska w Londynie (International Maritime Organization IMO) jest agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ, zajmującą się sprawami morskimi, zwłaszcza bezpieczeństwem i ochroną żeglugi oraz zapobieganiem zanieczyszczenia środowiska morskiego przez statki. Głównym zadaniem IMO jest stworzenie efektywnych, powszechnie przyjętych i  wdrożonych ram prawnych dla szeroko rozumianego przemysłu morskiego.

Eksperci UMG podejmują działania na rzecz rządu RP na forum IMO poprzez udział w sesjach Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC), Podkomitetu ds. bezpieczeństwa żeglugi, radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa (NCSR), Podkomitetu ds. przewozu ładunków i kontenerów (CCC), Podkomitetu ds. czynnika ludzkiego, szkolenia i obowiązków wachtowych (HTW) oraz Podkomitetu ds. projektowania i konstrukcji statków (SDC), a także w zwoływanych na bieżąco grupach roboczych. Eksperci dokonują analizy spraw rozpatrywanych na sesjach organów IMO oraz przygotowują merytoryczne stanowisko strony polskiej i wnioski wynikające z podjętych przez IMO uchwał.

 

International Mobile Satellite Organization

Międzynarodowa Organizacja Ruchomej Łączności Satelitarnej w Londynie (International Mobile Satellite Organization IMSO) jest organizacją międzyrządową, której podstawowym celem jest nadzór nad bezpieczeństwem niektórych publicznych usług łączności satelitarnej zapewnianych przez mobilne systemy łączności satelitarnej.

IMSO pełni również rolę międzynarodowego koordynatora LRIT (Long Range Identification and Tracking of Ships), powoływanego przez IMO w celu zapewnienia funkcjonowania międzynarodowego systemu dalekosiężnej identyfikacji i śledzenia statków (LRIT) na całym świecie poprzez przeprowadzanie audytów i przeglądów funkcjonowania tego systemu.

Ekspert UMG uczestniczy w obradach plenarnych zgromadzenia IMSO

 

 

IAMU, Bułgaria
IAMU, Bułgaria

IAMU, Bułgaria

IMO SDC, Londyn
IMO SDC, Londyn

IMO SDC, Londyn

IAMU ACC, Gdynia
IAMU ACC, Gdynia

IAMU ACC, Gdynia

IAMU, Bułgaria
IAMU, Bułgaria

IAMU, Bułgaria

IAMU, Wietnam
IAMU, Wietnam

IAMU, Wietnam

IMO, Londyn
IMO, Londyn

IMO, Londyn

IMO - NCSR 2018

IMO - NCSR 2018

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą

Wytworzył informację:

I.Dudek-Muczyńska
01.03.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska 16.04.2021