Organizacje międzynarodowe

Doskonalenie procesów edukacyjnych i szkoleniowych oraz rozwój prac badawczych realizowane jest między innymi dzięki aktywnej działalności pracowników UMG w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

International Maritime Organisation

Międzynarodowa Organizacja Morska w Londynie (International Maritime Organization IMO) jest agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ, zajmującą się sprawami morskimi, zwłaszcza bezpieczeństwem i ochroną żeglugi oraz zapobieganiem zanieczyszczenia środowiska morskiego przez statki. Głównym zadaniem IMO jest stworzenie efektywnych, powszechnie przyjętych i  wdrożonych ram prawnych dla szeroko rozumianego przemysłu morskiego.

Eksperci UMG podejmują działania na rzecz rządu RP na forum IMO poprzez udział w sesjach Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC), Podkomitetu ds. bezpieczeństwa żeglugi, radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa (NCSR), Podkomitetu ds. przewozu ładunków i kontenerów (CCC), Podkomitetu ds. czynnika ludzkiego, szkolenia i obowiązków wachtowych (HTW) oraz Podkomitetu ds. projektowania i konstrukcji statków (SDC), a także w zwoływanych na bieżąco grupach roboczych. Eksperci dokonują analizy spraw rozpatrywanych na sesjach organów IMO oraz przygotowują merytoryczne stanowisko strony polskiej i wnioski wynikające z podjętych przez IMO uchwał.

Ośrodek ds. IMO przy PRS S.A.

Krajowy Ośrodek ds. współpracy z IMO został powołany 20.06.1967 r. przez Ministra Żeglugi, który równocześnie ulokował go przy Polskim Rejestrze Statków, którego obecnie prezesem jest dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG.

Celem działania ośrodka, zgodnie z Regulaminem nadanym w 1974 r. przez Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, jest prowadzenie w kraju spraw związanych z działalnością IMO i udziałem strony polskiej w pracach tej Organizacji.

 

 

IEEE

IEEE jest największą na świecie profesjonalną organizacją techniczną dedykowaną rozwojowi technologii. Głównym celem organizacji jest promowanie innowacji technologicznych i postępu dla dobra ludzkości. IEEE, poprzez działalność naukowo-dydaktyczną swoich członków, często cytowane publikacje naukowe, opracowywane standardy technologiczne oraz organizowane konferencje naukowe, stanowi inspirację dla światowej społeczności do podejmowania innowacji, zwłaszcza w zakresie elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, inżynierii komputerowej i informacyjnej oraz dziedzin pokrewnych.

W 2016 roku na podstawie decyzji komitetu IEEE Member and Geographic Activities został powołany Polski Oddział IEEE Systems, Man, and Cybernetics , w skład którego weszli przedstawiciele Katedry Systemów Informacyjnych UMG.

Natomiast we władzach Polskiego Oddziału IEEE Electron Devices zasiadają przedstawiciele Katedry Elektroniki Morskiej.

W latach poprzednich we władzach Polskiego Oddziału IEEE Instrumentation and Measurement zasiadał przedstawiciel Katedry Elektroenergetyki Okrętowej.

Przedstawiciele Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uczestniczą również w cyklicznych konferencjach naukowych organizowanych przez IEEE.

 

International Association of Maritime Universities

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich w Tokio (International Association of Maritime Universities IAMU) jest globalną siecią wiodących uczelni morskich, oferujących kształcenie i szkolenia marynarzy dla światowej żeglugi morskiej.

Stowarzyszenie IAMU zostało założone w 1999 roku przez 7 uczelni morskich z 5 kontynentów, połączonych wspólną ideą uznania znaczenia kształcenia i szkolenia morskiego w szybko postępującej globalizacji żeglugi międzynarodowej w XXI wieku. Podczas zwołanego w 2000 roku pierwszego posiedzenia Annual General Assembly of IAMU (AGA IAMU), do nowopowstałej organizacji wstąpiło 21 uczelni morskich, w tym Uniwersytet Morski w Gdyni. Obecnie stowarzyszenie posiada 69 członków, spełniających wymogi kształcenia na I, II i III stopniu wyższej edukacji morskiej. Głównym sponsorem IAMU jest japońska organizacja non-profit Nippon Foundation, wspierająca działania stowarzyszenia poprzez udzielanie grantów badawczych.

Od 2007 roku IAMU posiada status międzynarodowej organizacji pozarządowej NGO reprezentującej akademicką społeczność morską, upoważnionej do uczestniczenia w obradach IMO.

Corocznie Zgromadzenia Ogólne IAMU - Annual General Assembly of IAMU (AGA), odbywające się w poszczególnych uczelniach członkowskich, jest głównym forum IAMU umożliwiającym wzajemną wymianę informacji i zatwierdzenie strategii stowarzyszenia oraz promowania dobrych stosunków i współpracy między członkami. Podczas zgromadzeniom odbywają się konferencje naukowe, prezentacje realizowanych projektów badawczych, a także oddzielne konferencje przeznaczone dla studentów, tzw. IAMU Students (IAMUS) Conference.

Warto podkreślić, że 12-te zgromadzenie ogólne IAMU (12 AGA IAMU) odbyło się w roku 2011 w Gdyni. Uczestniczyło w nim 150 profesorów reprezentujących 48 uczelni członkowskich oraz ponad 30 studentów, a temu wydarzeniu towarzyszył unikalny zlot statków szkolnych.

Uniwersytet Morski w Gdyni jest członkiem Międzynarodowej Rady Wykonawczej - International Executive Board (IEB) IAMU podczas kadencji 2020-2022 oraz przewodniczy jednemu z czterech komitetów stałych IAMU, odpowiadając za prace Komitetu ds. akademickich - Academic Affairs Committee (AAC). Ponadto gdyńska uczelnia w trakcie dwóch kadencji (2014-2016 i 2016–2018) przewodniczyła grupie 35 uczelni członkowskich z rejonu Europy i Afryki oraz należała do Komitetu ds. akademickich (AAC), nadzorującego projekty badawcze i działalność wydawniczą stowarzyszenia, a także była członkiem Międzynarodowej Rady Wykonawczej IAMU (IEB). 

 

 

International Mobile Satellite Organization

Międzynarodowa Organizacja Ruchomej Łączności Satelitarnej w Londynie (International Mobile Satellite Organization IMSO) jest organizacją międzyrządową, której podstawowym celem jest nadzór nad bezpieczeństwem niektórych publicznych usług łączności satelitarnej zapewnianych przez mobilne systemy łączności satelitarnej.

IMSO pełni również rolę międzynarodowego koordynatora LRIT (Long Range Identification and Tracking of Ships), powoływanego przez IMO w celu zapewnienia funkcjonowania międzynarodowego systemu dalekosiężnej identyfikacji i śledzenia statków (LRIT) na całym świecie poprzez przeprowadzanie audytów i przeglądów funkcjonowania tego systemu.

Ekspert UMG uczestniczy w obradach plenarnych zgromadzenia IMSO

 

IAIN – International Association of Institutes of Navigation   

IAIN jest organizacją pozarządową non-profit zrzeszającą krajowe oraz zagraniczne instytuty i organizacje mające na celu wspieranie działalności człowieka na lądzie, na morzu, w powietrzu i w kosmosie poprzez rozwijanie, a także  rozpowszechnianie nauki i praktyki nawigacji.

IAIN jest zarządzany przez Komitet Oficerski, którego członkowie zostali wybrani przez Zgromadzenie Ogólne w listopadzie 2021 r. Prezydentem Komitetu został dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG, Przewodniczący Polskiego Forum Nawigacyjnego.

IAIN jest zarejestrowany w Holandii, w jego skład wchodzą 34 organizacje z całego świata.

Jednym z działań stowarzyszenia jest organizacja odbywającego się co trzy lata Światowego Kongresu IAIN, którego celem jest omówienie technicznych zagadnień nawigacyjnych. Kolejnym działaniem jest zbieranie i publikowanie wiadomości związanych z nawigacją i technikami nawigacji, a także publikowanie artykułów. Trzecim zadaniem IAIN jest reprezentacja instytutów członkowskich w różnych międzynarodowych organach regulacyjnych, takich jak International Maritime Organization (IMO) i International Civil Aviation Organization (ICAO).

 

 

Resilient Navigation and Timing Foundation

Fundacja „Resilient Navigation and Timing Foundation” jest organizacją pożytku publicznego, realizującą swoje cele poprzez działania edukacyjne i charytatywne na rzecz przeciwdziałania coraz częstszym przypadkom zagłuszania, spoofingu i zakłócania sygnałów globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GPS), co może mieć krytyczne w skutkach następstwa dla życia społecznego i gospodarki światowej.

Fundacja działa na rzecz ochrony infrastruktury IT poprzez promowanie rozwiązań i przepisów prawnych mających na celu zwalczanie tych oraz innych zagrożeń dla technologii nawigacji satelitarnej, w tym cyberataków. Jednocześnie edukuje liderów i społeczeństwo na temat istoty precyzyjnej i bezpiecznej nawigacji i synchronizacji czasowej, jak również w zakresie ryzyk technologicznych i potrzeby wzmacniania bezpieczeństwa systemów nawigacyjnych.

Na czele Fundacji stoi zarząd, a w działalność Fundacji zaangażowanych jest wiele osób ze światowych korporacji, w tym firm i instytutów nawigacyjnych oraz przedsiębiorstw technologicznych. Prace Fundacji wspomaga Międzynarodowy Komitet Doradczy (International Advisory Council), w skład którego wchodzą naukowcy, konsultanci, doradcy i inżynierowie z całego świata. Ze strony Uniwersytetu Morskiego  w Gdyni w pracach Komitetu Doradczego uczestniczy dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG.

 

 

The Nautical Institute

The Nautical Institute jest organizacją pozarządową o statusie doradczym przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Jego celem jest promowanie profesjonalizmu, najlepszych praktyk i bezpieczeństwa w całej branży morskiej oraz reprezentowanie interesów swoich członków. Przewodniczącym polskiego oddziału Instytutu jest od 2005 roku prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Rektor UMG.

 

 

 

European Foundation for Management Development

European Foundation for Management Development jest największą w Europie i drugą na świecie organizacją szkół biznesu, z prawie 1000 członków instytucjonalnych i 30000 ekspertów w 100 krajach. Jest uznawana za jedną z najbardziej wpływowych organizacji uczelni ekonomicznych, kształtującą rozwój edukacji menedżerskiej i zarządzania w Europie i na świecie. W ramach EFMD Andrzej Popadiuk – Dyrektor CMEW UMG - jako członek Board of Trustees of European Foundation for Management Development promuje umiędzynarodowienie polskich uczelni oraz współpracę między ośrodkami polskimi i międzynarodowymi w celu zapewnienia wysokiej jakości programów rozwojowych dla branży morskiej energetyki wiatrowej.

Fińska Platforma Awake.Ai

Fińska Platforma Awake.Ai skupia swoje zainteresowania w kilku głównych obszarach badawczo-rozwojowych:

  •     cyfryzacja morska,
  •     budowanie rozwiązań dla autonomii morskiej,
  •     niezawodność i bezpieczeństwo operacji morskich,
  •     planowanie operacji morskich oraz
  •     wykorzystanie zasobów morza.

Platforma stanowi innowacyjny ekosystem wymiany informacji i technologii dla swoich interesariuszy. Obecnie konsorcjum liczy ponad 90 partnerów, a wśród nich uniwersytety, ośrodki badawcze, firmy oraz instytucje legislacyjne i finansowe. Obok naszej uczelni w sieci naukowych partnerów fińskiego konsorcjum już są Uniwersytet w Turku, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Turku, Uniwersytet Aalto, Szwedzki Uniwersytet Językowy w Finlandii, Uniwersytet Nauk Stosowanych Satakunta, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Novii, Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych oraz Centrum Badań Technicznych VTT w Finlandii.

UMG, włączając się w budowanie platformy Awake.ai w ramach międzynarodowego konsorcjum, wyraził chęć wsparcia jego członków poprzez udzielanie porad i opinii, kreowanie innowacji, współpracę badawczo-rozwojową, budowanie relacji partnerskich oraz wzmacnianie bazy kompetencji w zakresie technologii morskich.

 

 

 

 
IAMU, Bułgaria
IAMU, Bułgaria

IAMU, Bułgaria

IMO SDC, Londyn
IMO SDC, Londyn

IMO SDC, Londyn

IAMU ACC, Gdynia
IAMU ACC, Gdynia

IAMU ACC, Gdynia

IAMU, Bułgaria
IAMU, Bułgaria

IAMU, Bułgaria

IAMU, Wietnam
IAMU, Wietnam

IAMU, Wietnam

IMO, Londyn
IMO, Londyn

IMO, Londyn

IMO - NCSR 2018

IMO - NCSR 2018

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Współpracy z Zagranicą