FAQ dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

 

Co to jest Wirtualna Uczelnia?

Wirtualna Uczelnia (WU) to internetowy system obsługi studenta. Studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni mogą się zalogować do portalu, używając jako loginu: numeru albumu, adresu e-mail lub numeru pesel. Adres strony Wirtualnej Uczelni: https://wu.umg.edu.pl

 

Co to jest ILIAS?

Jest to platforma internetowa, na której nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni umieszczają materiały dla studentów. Student ma dostęp do materiałów po założeniu i aktywacji konta na stronie: https://ilias.umg.edu.pl/login.php?target=&client_id=AMGdynia&auth_stat=

 

Czy istnieje uczelniane konto poczty studenckiej?

Tak, studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni mogą założyć uczelniane konto pocztowe (wzór: j.kowalskiatstudent.umg.edu.pl ()).

Dodatkowo studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni mogą korzystać z aplikacji Office365 (https://office365.umg.edu.pl/) oraz z bezprzewodowej sieci eduroam.

 

Jakich języków obcych uczą się studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni?

Wszyscy studenci obowiązkowo uczą się języka angielskiego. 

 

Czy jest możliwość studiowania za granicą i wyjazdów na zagraniczne stypendia?

Uniwersytet Morski w Gdyni bierze udział w programie Erasmus+.

W ramach tego programu studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni mają możliwość, aby wyjechać na część studiów do uczelni partnerskich, na staż lub praktykę w krajach uczestniczących. Wyjazd na studia oferowany jest na okres od 3 do 12 miesięcy, natomiast na staż lub praktykę od 2 do 12 miesięcy. Informacje wywieszane są na tablicach ogłoszeń wszystkich wydziałów w uczelni oraz przy Biurze Współpracy z Zagranicą. Ponadto na każdym wydziale pełnymi informacjami podzielą się Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus+.

Aby wyjechać na stypendium należy spełnić następujące warunki:

  • być studentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
  • ukończyć I rok studiów,
  • mieć wysoką średnią ocen,
  • biegle władać językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim (w zależności od wybranej uczelni),
  • być w stanie ponieść koszty utrzymania w czasie pobytu na stypendium.

W ramach programu Erasmus+ można wyjechać w celu podjęcia studiów, natomiast wyjazdy na praktyki studenckie oraz staże oferowane są na razie wyłącznie na Wydziale Nawigacyjnym.

Więcej informacji o programie: https://umg.edu.pl/erasmus

 

O jakie stypendia lub wsparcie finansowe mogę się ubiegać podczas studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni?

Student Uniwersytetu Morskiego w Gdyni może ubiegać się o pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora oraz zapomogi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Więcej informacji: https://umg.edu.pl/stypendia

 

Czy studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni muszą odbywać praktyki studenckie?

Tak, studenci na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych odbywają praktyki zawodowe. Studenci kierunków morskich odbywają praktyki na statkach szkoleniowych UMG oraz statkach floty handlowej.

 

Co to są godziny dziekańskie i godziny rektorskie?

Są to godziny wolne od zajęć, wyznaczone przez Rektora lub Dziekana danego wydziału. Ustanawiane są po to, aby np. umożliwić studentom udział w interesującym wydarzeniu.

 

Czy udział w wykładach jest obowiązkowy?

Chodzenie na wykłady nie jest obowiązkowe. Wyjątek stanowią wykłady z przedmiotów realizowanych w ramach tzw. Konwencji STCW - na tych wykładach sprawdzana jest obecność.

Zgodnie z Regulaminem Studiów: „Studenci kierunków „morskich” podległych Konwencji STCW zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich rodzajach zajęć z przedmiotów konwencyjnych, niezależnie od roku studiów”.

 

Co to jest Konwencja STCW?

Jest to międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht. Celem konwencji jest jednakowe wyszkolenie marynarzy na całym świecie. Konwencja STCW dotyczy studentów studiujących na kierunkach morskich. Przedmioty objęte konwencją są obowiązkowe.

 

Co to jest egzamin zerowy tzw. „zerówka”?

Egzamin, który odbywa się przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Termin takiego egzaminu ustala wykładowca. „Zerówka” nie jest obowiązkowa, ale zaliczenie tego egzaminu pozwala np. szybciej rozpocząć wakacje lub ferie.

 

Czym różnią się laboratoria od ćwiczeń?

Ćwiczenia to podstawowy rodzaj zajęć na studiach. Ich celem jest pogłębienie zagadnień przekazywanych podczas wykładów. Laboratoria to zajęcia praktyczne, polegające na samodzielnym sprawdzeniu tezy, wykonania badań, pomiarów lub zrealizowania zadania lub projektu.

 

Kiedy muszę wybrać promotora pracy dyplomowej?

Promotora pracy dyplomowej student wybiera na II roku studiów. Zgodnie z Regulaminem Studiów: „Promotorem pracy dyplomowej w przypadku studiów drugiego stopnia może zostać nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy, stopień doktora habilitowanego lub nauczyciel zatrudniony na stanowisku profesora uczelnianego, a na studiach pierwszego stopnia także nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora”.

 

Co to są konsultacje? Gdzie można znaleźć informacje kiedy i gdzie się odbywają?

Są to godziny dyżurów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, podczas których student może się zgłosić z każdym pytaniem lub wątpliwościami.

Terminy i godziny konsultacji nauczyciele podają do wiadomości na pierwszych zajęciach. Natomiast informacje można znaleźć także w galotach. Konsultacje odbywają się zazwyczaj w pokojach nauczycieli akademickich.

 

Jakie są najważniejsze akty prawne dla studenta?

 

Kto to jest Starosta i jakie są jego obowiązki?

Starosta to jeden z kolegów/koleżanek, którego studenci wybierają spośród swojej grupy. Starosta roku dba o interesy studentów – ma on wpływa np. na ustalenie terminów kolokwiów, dodatkowych zaliczeń, podziałów na grupy, etc.

Student pełniący tę funkcję jest zawsze lepiej zorientowany, poznaje techniki funkcjonowania uczelni oraz uczy się skutecznej komunikacji.

 

Co to jest sesja i kiedy się odbywa?

Sesja to czas pod koniec semestru (zazwyczaj styczeń i czerwiec), który jest przeznaczony na egzaminy. W czasie sesji nie odbywają się zajęcia.

Istnieje sesja egzaminacyjna oraz sesja poprawkowa.

 

Co to jest immatrykulacja?

Immatrykulacja to określenie przyjęcia w poczet studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i nabycia praw studenta. Immatrykulacja następuje z chwilą podpisania ślubowania – dopiero od tego momentu przysługują nam prawa studenta.

 

Kiedy można zostać skreślonym z listy studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni?

Zgodnie z par. 21 Regulaminem Studiów: 1. Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów w przypadku: 1) niepodjęcia studiów, 2) rezygnacji ze studiów, 3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, 4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

2. Dziekan może podjąć decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów w przypadku: 1) braku postępów w nauce, który stwierdza się, kiedy student więcej niż jeden raz nie zaliczył przedmiotu, który powtarzał, 2) braku udziału w zajęciach obowiązkowych (np. przedmiotów „konwencyjnych”), 3) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku studiów w określonym terminie, 4) niewniesienia przez studenta należnych opłat związanych z odbywaniem studiów, 5) niepodjęcia studiów, jeżeli w okresie 4 kolejnych tygodni od rozpoczęcia semestru student nie potwierdził na piśmie złożenia ślubowania lub nie bierze udziału (nieobecności nieusprawiedliwione) w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne i projektowe).

 

Czy mogę stracić status studenta?

Tak. Status studenta to fakt bycia studentem danej uczelni oraz przysługujące z tego faktu prawa. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

Status studenta traci z chwilą ukończenia studiów lub w przypadku skreślenia z listy studentów.

 

Co muszę zrobić, aby otrzymać miejsce w akademiku (SDM)?

Po pozytywnym procesie rekrutacji należy do dziekanatu złożyć wniosek o przydział do Studenckiego Domu Marynarza. Uniwersytet Morski w Gdyni dysponuje ok. 650 miejscami w 3 akademikach.

 

Ile kosztuje akademik (SDM)?

Zgodnie z cennikiem obowiązującym od roku akademickiego 2021/2022 miesięczny pobyt studenta Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w Studenckim Domu Marynarza (akademiku) to koszt 380,00 zł.

 

Czym zajmuje się Parlament Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni?

Parlament Studentów UMG to uczelniany organ samorządu studenckiego. Do zadań Parlamentu należy reprezentowanie wszystkich studentów przed władzami uczelni oraz dbanie o interesy i potrzeby studentów. Przedstawiciele Parlamentu Studentów są członkami Senatu, Rady Uczelni oraz wielu komisji uczelnianych i mają realny wpływ na funkcjonowanie Uniwersytetu. Parlament Studentów UMG organizuje takie wydarzenia jak: otrzęsiny, Gdyński Festiwal Kultury Studenckiej – Delfinalia oraz wiele różnych konkursów i atrakcji dla studentów naszej uczelni. Celem działalności Parlamentu jest przede wszystkim otwartość na potrzeby i problemy studentów. Parlament Studentów UMG jest członkiem ogólnopolskich zrzeszeń studentów takich jak: Parlament Studentów RP oraz Forum Uczelni Technicznych.

Siedzibą Parlamentu Studentów jest pok. B412.

 

Czy mogę zostać członkiem Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni?

Każdy student może zostać członkiem Parlamentu Studentów UMG. Kadencja Parlamentu trwa dwa lata i jest poprzedzona wyborami.
W związku z tym, że członkowie Parlamentu kończą studia w czasie trwania kadencji, to często organizowane są wybory uzupełniające. Aby zostać Członkiem Parlamentu studentów UMG należy po ogłoszeniu terminu wyborów złożyć swoją kandydaturę w Studenckiej Komicji Wyborczej i postarać się o jak największą liczbę głosów na swoim wydziale. Oczywiście warto się wcześniej udzielać, aby być rozpoznawaną osobą na wydziale.

 

W jakich jeszcze organizacjach studenckich mogę się udzielać?

Każdy student UMG może udzielać się w organizacjach studenckich takich jak:

  • Koła Naukowe,
  • Akademicki Chór UMG,
  • Kompania Reprezentacyjna,
  • Stowarzyszenia Morskie,
  • sekcje sportowe.

 

Czym się zajmuje Biuro Karier Studenckich?

Biuro Karier Studenckich (BKS) przede wszystkich zajmuje się nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów z pracodawcami celem pozyskiwania ofert pracy, praktyk i staży dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. BKS zajmuje się także doradztwem w zakresie tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniem się do rozmów kwalifikacyjnych o pracę.

Jednocześnie BKS współpracuje z organizacjami zrzeszającymi absolwentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, włącza absolwentów w kształtowanie kierunków rozwoju Uczelni oraz w promowanie studiów na Uniwersytecie Morskim.

Biuro Karier Studenckich mieści się w pokoju B-118.

 

Jak się zwracać do nauczycieli?

Tradycja akademicka rządzi się swoimi prawami i lepiej jej nie lekceważyć. W szkole wyższej nauczycieli należy właściwie tytułować, nie tylko bezpośrednio się do nich zwracając, ale także pytając o nich. Zwróć uwagę, jaki stopień naukowy nosi każdy z prowadzących.

Aby uniknąć wpadki, stopień lub tytuł naukowy danego nauczyciela możesz sprawdzić w wyszukiwarce pracowników na stronie internetowej Uczelni albo na wizytówce na drzwiach gabinetu. Przywyknij do mówienia: Panie Doktorze, Panie Profesorze, Pani Doktor, Pani Profesor. Zdarza się, że prowadzący zajęcia pełni funkcję dziekana wydziału lub prodziekana. Wówczas warto mówić „Panie Dziekanie”. Jeśli jest rektorem lub prorektorem, stosuj formułę „Panie Rektorze”.

 

Co to są punkty ECTS?

Punkty ECTS zdefiniowane są w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształceni. Każdemu z przedmiotów na danym semestrze jest przypisana określona liczba punktów. Aby zaliczyć semestr, student musi zebrać 30 punktów.

 

Co to jest dług punktowy?

Dług punktowy, to określona liczba punktów na danym semestrze, która umożliwia złożenie wniosku o warunkowe zaliczenie semestru. Na ostatnim semestrze studiów dług punktowy jest niedopuszczalny.

 

Komu przysługuje mundur?

Uniwersytet Morski w Gdyni jest uczelnią cywilną umundurowaną. Studenci kierunków morskich są mundurowani na drugim roku studiów. Uprawnieni do noszenia munduru są także studenci, którzy są członkami Kompanii Reprezentacyjnej UMG, Parlamentu Studentów UMG oraz Akademickiego Chóru UMG.

 

Do kogo mogę się zwrócić, jeżeli mam problem?

W zależności od kategorii problemu najlepiej w pierwszej kolejności udać się po poradę do opiekuna roku. Opiekunowie roku zawsze są przedstawieni studentom pierwszego dnia na Uczelni, podczas zajęć organizacyjnych.

Na każdym Wydziale, Dziekan powołuje 3 prodziekanów, zatem studenci w razie problemów mogą udać się do wybranego prodziekana w godzinach urzędowania.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji