Zasady ogólne rekrutacji na studia I stopnia

        STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA

 • Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub osoba, która posiada inne świadectwa wymienione w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).
 • Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej: Wydział Nawigacyjny: www.wn.umg.edu.pl, Wydział Mechaniczny: www.wm.umg.edu.pl, Wydział Elektryczny: www.we.umg.edu.pl, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości: www.wznj.umg.edu.pl
 • Rekrutację kandydatów przeprowadza się na określony kierunek, poziom  i profil (praktyczny i ogólnoakademicki) kształcenia w formie studiów  stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu inżyniera  lub licencjata.
 • Obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na ogólnych zasadach, jeżeli posiada świadectwo dojrzałości lub świadectwo równorzędne uprawniające go do podjęcia studiów wyższych w kraju wystawienia świadectwa. Nostryfikacji świadectwa dokonuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się  o nostryfikację kurator oświaty.
 • Kandydat (obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą), który przed początkiem nowego roku akademickiego nie przedstawi świadectwa dojrzałości bądź świadectwa równorzędnego może być dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę średnią za granicą stwierdzającego, że otrzyma w danym roku wymagane świadectwo po zatwierdzeniu go przez władze szkolne danego kraju. Zaświadczenie powinno być potwierdzone przez właściwą ze względu na miejsce wystawienia polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną oraz przetłumaczone na język polski.
 • Kandydaci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia  będą przyjmowani w ramach limitów przyjęć, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego.  Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Kryteria rekrutacji na studia pierwszego stopnia dla wszystkich kierunków studiów na Uniwersytecie Morskim są takie same.
 • W przypadku niewyczerpania limitu przyjęć na dany kierunek, poziom i formę studiów, rektor w celu jego wyczerpania może na wniosek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej zezwolić na przyjęcie na studia kandydatów z największą liczbą punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc na inny kierunek studiów.
 • W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów, o kolejności na liście decyduje wydziałowa komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów wg następującej kolejności: matematyka, fizyka, chemia, j. angielski.
 • Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Lista studentów jest listą osób przyjętych na studia w drodze rekrutacji. Lista osób przyjętych na studia podawana jest do wiadomiości po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
 • Kandydaci posiadający potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez biuro IB w Genewie przyjmowani są na wszystkie kierunki w pierwszej kolejności. Kandydaci muszą spełniać wymagania zdrowotne studiowania na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
 • Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej  przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Odwołanie do rektora składa się poprzez wydziałową komisję rekrutacyjną. Rektor podejmuje decyzję w sprawie odwołania w ciągu 7 dni od przekazania mu sprawy.
 • Podstawą przyjęcia odwołania przez rektora  jest wskazanie przez kandydata formalnego uchybienia w zastosowanej wobec niego procedurze rekrutacyjnej przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
 • W rekrutacji uzupełniającej kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu przyjęć, na podstawie rankingu.
 • Za przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych pobiera się opłatę rekrutacyjną. Wysokość opłaty ustala rektor.
 • Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli zostaną uruchomione studia, na które przeprowadzono rekrutację. W przypadku, gdy studia nie zostaną uruchomione to  opłata rekrutacyjna na wniosek kandydata, zostanie zwrócona.
 • W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor.
 • Uniwersytet Morski w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych osobowych do elektronicznego systemu rekrutacji.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni