Zasady ogólne rekrutacji na studia I stopnia

        STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA

 • Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub osoba, która posiada inne świadectwa wymienione w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021 poz. 478).
 • Rekrutację kandydatów przeprowadza się na określony kierunek, poziom  i profil (praktyczny i ogólnoakademicki) kształcenia w formie studiów  stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu inżyniera  lub licencjata.
 • Kandydaci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia będą przyjmowani w ramach limitów przyjęć, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Kryteria rekrutacji na studia pierwszego stopnia są jednakowe dla wszystkich kierunków studiów w Uniwersytecie Morskim.
 • Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej: https://irk.umg.edu.pl
 • Obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na ogólnych zasadach, jeżeli posiada świadectwo dojrzałości lub świadectwo równorzędne uprawniające go do podjęcia studiów wyższych w kraju wystawienia świadectwa. Nostryfikacji świadectwa dokonuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację kurator oświaty.
 • Kandydat (obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą), który przed początkiem nowego roku akademickiego nie przedstawi świadectwa dojrzałości bądź świadectwa równorzędnego może być dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę średnią za granicą stwierdzającego, że otrzyma w danym roku wymagane świadectwo po zatwierdzeniu go przez władze szkolne danego kraju. Zaświadczenie powinno być potwierdzone przez właściwą ze względu na miejsce wystawienia polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną oraz przetłumaczone na język polski.
 • Kandydaci posiadający potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez biuro IB w Genewie przyjmowani są na wszystkie kierunki w pierwszej kolejności. Kandydaci muszą spełniać wymagania zdrowotne studiowania na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
 • Za przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych pobiera się opłatę rekrutacyjną. Wysokość opłaty ustala rektor.
 • Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli zostaną uruchomione studia, na które przeprowadzono rekrutację. W przypadku, gdy studia nie zostaną uruchomione to opłata rekrutacyjna na wniosek kandydata, zostanie zwrócona.
 • Wydziałowe komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy przyjętych (lista studentów) na dany wydział (kierunek), poziom i formę studiów. Kolejność na listach wynika z liczby punktów obliczonych zgodnie z zasadami rekrutacji.
 • W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów, o kolejności na liście decyduje wydziałowa komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów wg następującej kolejności: matematyka, fizyka, chemia, j. angielski.
 • Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Lista studentów jest listą osób przyjętych na studia w drodze rekrutacji. Lista osób przyjętych na studia podawana jest do wiadomości po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
 • Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Odwołanie do Rektora składa się poprzez wydziałową komisję rekrutacyjną.
 • Podstawą przyjęcia odwołania przez Rektora jest wskazanie przez kandydata formalnego uchybienia w zastosowanej wobec niego procedurze rekrutacyjnej przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
 • W przypadku niewyczerpania limitu przyjęć na dany kierunek poziom i formę studiów, Rektor może na wniosek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej zezwolić na przyjęcie na studia kandydatów z największą liczbą punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego, którzy z powodu braku miejsc nie zostali przyjęci na inny kierunek studiów.
 • W rekrutacji uzupełniającej kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu przyjęć, na podstawie rankingu.
 • W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje Rektor.
 • Uniwersytet Morski w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych osobowych do elektronicznego systemu rekrutacji.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni