Eksploatacja i Diagnostyka Systemów Technicznych (stacjonarne/niestacjonarne)

Rekrutacja krok po kroku
Aplikuj w systemie IRK
Zadzwo

Opis kierunku: 

Eksploatacja i Diagnostyka Systemów Technicznych jest to nowo powstały kierunek na Wydziale Mechanicznym UMG, którego obie specjalności – Diagnostyka Urządzeń Technicznych (DUT) oraz Zarządzanie Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych (ZEEW), stanowią absolutnie unikatową ofertę na polskim rynku edukacyjnym, nie mającą odpowiedników w ofertach innych krajowych uczelni. Obie specjalności zostały tak „wymyślone i zaprojektowane”, aby odpowiadały najbardziej aktualnym trendom i potrzebom rynku pracy dla inżynierów.

Istotnym wyróżnikiem tego kierunku jest fakt, iż powstał on w odpowiedzi na aktualne oczekiwania kandydatów na studentów oraz zapotrzebowanie rynku pracy a jego program stanowi bezprecedensowy przykład ścisłej współpracy pomiędzy uczelnią a beneficjentami w obszarze bardzo perspektywicznych rozwojowo, nowoczesnych obszarów gospodarki.

Na tym kierunku szczególną uwagę przywiązuje się do prowadzenia zajęć w formach naprzemiennych, które mają na celu aktywizowanie studentów. Dodatkowo, zajęcia te realizowane są w mniejszych grupach, co ułatwia nabycie kompetencji tzw. miękkich. Efekty uczenia oraz program studiów dla tego kierunku opracowano w ścisłej współpracy z przedstawicielami przemysłu. Pracownicy tych podmiotów byli konsultantami w trakcie ustalania merytorycznych treści programu studiów, a po ich uruchomieniu są również współprowadzącymi zajęcia dydaktyczne.

Specjalności/obszary: 

 • Diagnostyka Urządzeń Technicznych 
 • Zarządzanie Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych 

Stopień studiów: 

Tryb studiów: 

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Czas trwania: 

7 semestrów

Jednostka: 

Wydział Mechaniczny

Język kształcenia: 

polski

Tytuł zawodowy po ukończeniu studiów: 

inżynier

Wybrane przedmioty na tym kierunku: 

 • Metody nieniszczące w diagnostyce
 • Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów energetycznych
 • Zaawansowane systemy diagnostyczne
 • Numeryczne modelowanie i symulacja
 • Systemy transportowe w projektach MEW
 • Podstawy eksploatacji elektrowni wiatrowych
 • Predykcyjne utrzymanie ruchu
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw

Umiejętności absolwenta tego kierunku: 

Nabyta wiedza i umiejętności predysponują absolwenta Diagnostyki Urządzeń Technicznych (DUT) do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń, a przede wszystkim do oceny ich stanu technicznego poprzez posługiwanie się nowoczesnymi technikami pomiarów diagnostycznych z wykorzystaniem istniejącej aparatury, jak i umiejętnością zaprojektowania własnego systemu pomiarowo-diagnostycznego.

Absolwent studiów w obszarze Zarządzania Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych (ZEEW) obok kompetencji zawodowych, typowo inżynierskich, posiada również kompetencje kierownicze, menedżerskie. Jest przygotowany do zarządzania projektami inżynierskimi związanymi z budową i eksploatacją morskich i lądowych elektrowni wiatrowych. Posiada on umiejętności prowadzenia negocjacji, skutecznego komunikowania się ze współpracownikami, przełożonymi, a przede wszystkim z klientami, przygotowania dokumentacji biznesowej i technologicznej, oceny możliwych wariantów rozwiązań i wyboru rozwiązania optymalnego.

Co po studiach: 

Możesz pracować w przedsiębiorstwach wykorzystujących wiedzę inżynierską i analizę danych diagnostycznych do oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz planowania i podejmowania działań obsługowych, np. w zakładach zaplecza technicznego i diagnostycznego maszyn i urządzeń, nowoczesnych przedsiębiorstwach diagnostyczno-naprawczych, w zakładach rozwijających zdalne systemy diagnostyczne a także ośrodkach rozwojowych ukierunkowanych na autonomiczną żeglugę morską i śródlądową.

Możesz budować swoją ścieżkę zawodową jako inżynier - specjalista w zakładach zaplecza technicznego i diagnostycznego z obszaru energetyki wiatrowej, jednostkach badawczo-rozwojowych zajmujących się zagadnieniami współistnienia przyrodniczo-technicznego w obszarze energetyki wiatrowej, racjonalnego wdrażania OZE, czy problematyki energetycznej, przedsiębiorstwach związanych z budową lub eksploatacją morskich elektrowni wiatrowych.