Opłaty za studia w języku polskim w roku 2023/2024

Opłaty za studia w języku polskim dla cudzoziemców w roku 2023/2024


Nie pobiera się opłat za studia stacjonarne w języku polskim od cudzoziemców:

  1. którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz od członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Osoby te zobowiązane są do załączenia w Systemie Internetowej Rekrutacji dowodu osobistego lub paszportu.);
  2. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej i posiadają dokument, który może to potwierdzić - Kartę Pobytu;
  3. posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mogą okazać się w trakcie rekrutacji dokumentem, który potwierdzi powyższy fakt (Na koncie kandydata musi znaleźć się Karta Pobytu wraz z decyzją o jej przyznaniu.);

Potwierdzeniem korzystania z ochrony czasowej jest:
- dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022r. w związku z działaniami wojennymi - powiadomienie o nadaniu nr PESEL ze statusem UKR. Status jest ważny do 04.03.2024r.
- zaświadczenie wydawane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. W celu uzyskania dokumentu, należy zapoznać się z informacjami na stronie: https://www.gov.pl/web/ochrona/jak-skorzystac

  1. posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  2. posiadających ważną Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia (Osoby oczekujące na wydanie Karty Polaka mogą w trakcie rekrutacji okazać się decyzją o jej przyznaniu, mając na uwadze, iż od daty wystawienia decyzji nie może minąć więcej niż trzy miesiące.);
  3. będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Należy pamiętać, iż w Systemie Internetowej Rekrutacji trzeba załączyć wszystkie dokumenty, które potwierdzają powinowactwo i obywatelstwo członka rodziny – akty urodzenia/małżeństwa oraz paszporty lub dowody);
  4. posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami o których mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771):
  • art. 159 ust. 1 - w związku z połączeniem z rodziną,
  • art. 186 ust. 1 pkt 3 - w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,
  • art. 186 ust. 1 pkt 4 - jesteś członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa art. 186 ust. 1 pkt 3, z którym przebywasz na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszysz mu lub chcesz się z nim połączyć.

[W Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) należy załączyć Kartę Pobytu wraz z decyzją o jej przyznaniu.]

UWAGA! Cudzoziemcy muszą zaznaczyć fakt posiadania dokumentu w IRK oraz go załączyć.

 

UWAGA! dotyczy obywateli Ukrainy:

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Uprawnienia ochrony czasowej dla obywateli Ukrainy (PESEL ze statusem UKR), którzy przekroczyli granice Polski po 24 lutego 2022r. będą obowiązywały do 4 marca 2024 r. W konsekwencji  studia w j. polskim będą bezpłatne dla tych osób do 4 marca 2024 r. (w semestrze zimowym 2023/2024) - przepisy weszły w życie w dniu 27 czerwca 2023 r.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni