Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju

Prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk
oficer elektryk okrętowy


Ukończone studia i uzyskane stopnie oraz tytuły naukowe:

 • Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika (2021)
 • Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny (2010)
 • Doktor nauk technicznych z zakresie elektrotechniki, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (2001)
 • Magister inżynier elektrotechniki, spec. elektrotechnika okrętowa, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny (1989).

Zatrudnienie:

 • Uniwersytet Morski w Gdyni (poprzednio Akademia Morska w Gdyni oraz Wyższa Szkoła Morska w Gdyni)
  • Profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej (2010 – obecnie)
  • Adiunkt w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni (2001-2010)
  • Asystent w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni (1994-2001)
 • Remontowa Electrical Solutions (2019-obecnie), kierownik B+R w projekcie badawczym NCBiR
 • Swan Shipping, Oficer Elektryk, 1996
 • Polska Żegluga Morska
  • Asystent Elektryk, 1989-1993
  • Pierwszy Oficer Elektryk, 1993

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Morskim w Gdyni:

 • Prodziekan ds. Morskich i Nauki na Wydziale Elektrycznym UMG (2016-2019)
 • Członek Senatu UMG (2012-2016, 2020-2024)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Morskich (2016-2020)
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych 2016-2020

Tematyka badawcza:

 • Elektroenergetyka okrętowa – charakterystyki energii elektrycznej, modelowanie
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w pomiarach

Działalność naukowa:

 • Autor ponad 100 publikacji w czasopismach naukowych oraz recenzowanych materiałach konferencji naukowych
 • Kierownik w dwóch projektach badawczych i główny wykonawca w czterech projektach badawczych finansowanych przez NCN, MNiSW, KBN
 • Cytowania niezależne według bazy Scopus - 308, indeks h (dla cytowań niezależnych) – 11 (na dzień 30.06.2020)

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym:

 • Kierownik B+R w projekcie badawczym NCBiR POIR.01.02.00-00-0005/18 2019-2021, realizowanym przez konsorcjum Remontowa Electrical Solutions i NMG Innovative Technologies, Zintegrowany system modelowania oraz graficznego projektowania instalacji elektrycznych na statkach
 • Współautor siedmiu ekspertyz dotyczących jakości energii elektrycznej, realizowanych na zlecenie przedsiębiorstw przemysłowych i UG-GUMed
 • Współautor dwóch raportów technicznych Polskiego Rejestru Statków

Współpraca międzynarodowa:

 • Visiting Scholar w Shanghai Maritime University w latach 2013-2019 (siedmiokrotnie); 30-godzinne wykłady dla studentów drugiego stopnia studiów pt. Digital solutions for electromagnetic phenomena measurement
 • Guest Lecturer w Aalborg University w ramach kursu Maritime Microgrids dla doktorantów w latach 2018-2019, wykłady: Power quality issues in maritime microgrids i Introduction to signal processing of power quality disturbances in maritime microgrids
 • Współautor IMO Model Course 7.08. Electro-Technical Officer. 2014 Edition, ISBN: 978-92-801-1580- 2
 • koordynator strony polskiej w projekcie Study on power quality assessment in shipboard AC systems - models, definitions, procedures – No 37-11, 2018-2020 (37th Session of the Poland-China Scientific and Technological Cooperation Committee) oraz wykonawca w pięciu innych projektach w ramach umów Poland-China Scientific and Technological Cooperation Committee
 • Recenzent projektów badawczych dla Hong Kong Research Grants Council i Research Council of Norway
 • Opiekun stażystów z Aalborg University i University of Tasmania

Dorobek technologiczny i wdrożenia:

 • Kierownik prac projektowo-konstrukcyjnych estymatora-analizatora jakości energii elektrycznej, nagrodzonego złotym medalem VII Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON[1]INNOWACJE’2011; przyrząd uzyskał świadectwo uznania Polskiego Rejestru Statków nr TE/212/883995/11
 • Kierownik prac rozwojowych i współautor przenośnego systemu pomiarowego do badania jakości energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycznych, wykorzystywanego do realizacji ekspertyz i wynajmowanego przez Remontowa Electrical Solutions
 • Współtwórca oryginalnej bazy sygnałów rzeczywistych zarejestrowanych w kilkunastu mikrosieciach okrętowych i lądowych, odpłatnie udostępnionej na potrzeby prac realizowanych przez Remontowa Electrical Solutions

Nagrody i wyróżnienia:

 • Wyróżnienie w konkursie Pracodawców Pomorza Primum Cooperatio „za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń własnego dorobku naukowego” – 2019
 • Czternastokrotnie nagrodzony Nagrodą Rektora AMG/UMG w latach 1998-2020
 • Jedenastokrotnie wyróżniony Premią Rektora AMG/UMG za działalność naukową, doskonałość naukową lub dla kierowników projektów badawczych w latach 2014-2020
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni