Wystąpienie JM Rektora UMG

Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni


W swym przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, gratulując studentom trafnego wyboru uczelni, podkreślił jej elitarny charakter. Zwrócił uwagę, iż od początku istnienia Uczelni, jej rola, znaczenie i pozycja stale rosły, a wraz z tym podnosił się jej status i zmieniała się oficjalna nazwa:

Inaugurujemy dzisiaj nowy rok akademicki. Będzie to już 102. rok nauczania w całej historii polskiego szkolnictwa morskiego, licząc od Szkoły Morskiej w Tczewie, poprzez Szkołę Morską w Gdyni, wojenny epizod w Anglii: w Londynie, Southampton, Lilford i Landywood pod Birmingham,  Państwową Szkołę Morską, Wyższą Szkołę Morską i Akademię Morską - do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni włącznie.

JM Rektor zwrócił uwagę na podniosłość chwili: Już za chwilę staniecie się równoprawnymi członkami naszej społeczności akademickiej. Nawiązał do wyjątkowości miejsca, w którym odbywa się Inauguracja, do otoczenia Skweru Kościuszki, wymieniając kolejno nazwiska wybitnych Polaków związanych z tym miejscem: Tadeusza Kościuszki, Jana Pawła II, Józefa Conrada Korzeniowskiego, Karola Olgierda Borchardta, Mariusza Zaruskiego, Kazimierza Porębskiego, Tadeusza Wendy, Józefa Kwiatkowskiego, Mamerta Stankiewicza, Konstantego Maciejewicza, Kazimierza Jurkiewicza, Tadeusza Olechnowicza, Leszka Wiktorowicza. Nawiązując następnie do położenia geograficznego Skweru Kościuszki, wspomniał o rozmowach prowadzonych z władzami miasta dotyczących wystawienia gnomonu, zegara słonecznego pomiędzy „Różą Wiatrów” a budynkiem Wydziału Nawigacyjnego. Wspomniał także o wysokiej pozycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w światowych rankingach uczelni morskich:

Od 100 lat jesteśmy, byliśmy i - mam nadzieję - nadal będziemy kuźnią kadr dla polskiej i międzynarodowej floty handlowej i szeroko pojętej gospodarki morskiej. Uniwersytet Morski w Gdyni stał się uznanym w świecie ośrodkiem kształtowania opinii i określania tendencji rozwojowych w dziedzinie nauk związanych z transportem i edukacją morską, także bezpieczeństwem na morskich szlakach transportowych.

Jesteśmy dzisiaj nie tylko Uniwersytetem, ale też ośrodkiem badawczo-naukowym. W strukturach naszego Uniwersytetu funkcjonuje Instytut Morski, jednostka naukowo-badawcza prowadząca od siedemdziesięciu lat prace badawcze i wdrożeniowe dla przemysłu gospodarki morskiej. Zatrudniamy ponad 800 pracowników. Studiuje u nas ponad 4 400 studentów. Kształcimy na 4 wydziałach, 9 kierunkach, 42 specjalnościach z zakresu m.in. nawigacji, transportu morskiego, elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji, informatyki, mechaniki i budowy maszyn, nauk o jakości oraz zarządzania.

Naszym wyróżnikiem i powodem do dumy jest również unikatowy model kształcenia, w którym staramy się utrzymać równowagę pomiędzy teorią i praktyką. Nie moglibyśmy się nim szczycić bez nowoczesnych laboratoriów i symulatorów, akredytowanych pracowni badawczych oraz naszych statków szkoleniowych. Wizytówką Uczelni w świecie, jak i niezwykłym ambasadorem Polski, jest żaglowiec „Dar Młodzieży”, na którym nasi studenci odbywają obowiązkowe praktyki morskie. Jesteśmy również armatorem statku badawczo-szkoleniowego „Horyzont II”, zdolnego do żeglugi w strefie polarnej oraz statku badawczego „Imor”, wyposażonych w urządzenia najnowszej generacji, a także kilku mniejszych jednostek. W czerwcu br. Senat UMG zobowiązał Rektora do podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia budowy następcy „Daru Młodzieży”, który w roku przyszłym będzie obchodził swoje 40-lecie”.

W tym miejscu JM Rektor nawiązał do zakończonego wielkim sukcesem Rejsu Niepodległości dookoła Świata. Wspomniał także, iż żaglowce towarzyszyły procesowi kształcenia w Uczelni od samego początku jej istnienia. Przypomniał, iż we wrześniu 2021 roku obchodziliśmy stulecie podniesienia bandery na pierwszym statku szkolnym „Lwów”. Następnie nakreślił kierunki dalszego rozwoju Uczelni:

Dynamiczny rozwój technologii off-shorowych i rynku off-shore w Europie i na świecie determinują podjęcie działań w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Dlatego zdecydowałem o powołaniu Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, które stanie się ważnym ośrodkiem szkoleniowym w sektorze MEW oraz o budowie Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, które stanie się niezbędnym zapleczem badawczo-edukacyjnym dla krajowego sektora energetyki wiatrowej na morzu. Obecnie, poza Uniwersytetem Morskim w Gdyni, żadna z jednostek badawczo-rozwojowych w kraju nie wykonuje kompleksowych, specjalistycznych prac badawczych i rozwojowych na potrzeby innowacyjnego przemysłu morskiego.

Warto wymienić także unikatowy w skali świata nasz ośrodek manewrowania modelami statków w Iławie, zajmujący się prowadzeniem kursów i szkoleń doskonalących umiejętności manewrowania statkami. Ośrodek ten prowadzony jest przez Fundację Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska utworzoną 30 lat temu wspólnie z Politechniką Gdańską.

Prowadzimy szeroką współpracę międzynarodową, obejmującą obok wymiany wykładowców oraz prowadzenia wspólnych projektów badawczych, także wymianę i współpracę studentów.  Publikujemy w najlepszych periodykach naukowych. Organizujemy konferencje naukowe o zasięgu międzynarodowym. Obok tych elitarnych, uznanych już międzynarodowych konferencji naukowych, jak np. TransNav, nie sposób nie wspomnieć o całej gamie konferencji organizowanych cyklicznie przez studentów i studenckie koła naukowe.

Jesteśmy aktywnymi członkami International Association of Maritime Universities (IAMU). Aktywnie włączamy się do prac Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, agendy ONZ. Nasi eksperci uczestniczą w pracach legislacyjnych podkomitetów IMO, współtworząc międzynarodowe standardy.

Uniwersytet Morski w Gdyni jest jedną z największych akademickich uczelni morskich w Unii Europejskiej, kształcącą, co warto podkreślić, nieprzerwanie od 1920 roku oficerów floty handlowej oraz przyszłe kadry menedżerskie dla lądowego zaplecza gospodarki morskiej.
Uniwersytet Morski w Gdyni jako wiodący ośrodek akademicki prowadzący badania oraz kształcący kadry na potrzeby gospodarki morskiej, od wielu lat konsekwentnie stawia sobie cele oraz podejmuje działania, aby stać się Uczelnią coraz bardziej nowoczesną i konkurencyjną na rynku edukacji publicznej na poziomie wyższym, jak również w zakresie prowadzonych badań naukowych. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga nie tylko odważnych decyzji czy też dalekosiężnych planów rozwojowych, ale również zwiększonego finansowania Uczelni, pozwalającego te plany urzeczywistnić.

Dzisiaj jest to budowa Centrum Offshore, za chwilę zaczniemy budowę kompleksu sportowego oraz rozpoczniemy działania zmierzające do budowy następcy „Daru Młodzieży”. Ważna dla nas jest także dalsza, konsekwentna cyfryzacja Uczelni w ramach integracji środowisk akademickich Pomorza.

Na podkreślenie zasługuje fakt realizacji przez UMG szerokiego zakresu badań i analiz – hydrologicznych, hydro-meteorologicznych, hydrochemicznych, geomorfologicznych, studiów i badań w obszarze morskiej energetyki odnawialnej oraz komponentów biotycznych, badań z zakresu nawigacji, bezpieczeństwa i ratownictwa w transporcie morskim (offshore) na obszarach objętych planami morskich farm wiatrowych, a w następnym etapie wykorzystanie technologii wodorowej.

Realizacja prac wdrożeniowych przydatnych do planowania oraz budowy farm wiatrowych na morzu, przyłączy do farm wiatrowych, a także innych instalacji i sieci przesyłowych budowanych na dnie morskim raczej nie jest możliwa bez udziału Uczelni, w tym Instytutu Morskiego UMG będącego składową UMG.

W celu realizacji tak strategicznego celu o charakterze narodowym, Uniwersytet prowadzi zaangażowane uzgodnienia z uznanymi ośrodkami akademickimi w Polsce i poza granicami oraz z największymi podmiotami gospodarczymi, takimi jak m.in. PGE i ORLEN, LOTOS, Energa, Agencja Rozwoju Przemysłu, Geofizyka Toruń, Morska Agencja Gdynia czy Mewo.

W roku akademickim 2021/2022 uruchomiliśmy na studiach drugiego stopnia, na Kierunku Transport na Wydziale Nawigacyjnym nową specjalność w zakresie „Logistyki w Sektorze Offshore”.
Ponadto, w semestrze letnim 2021/2022 uruchomimy we współpracy z Politechniką Gdańską międzyuczelniane studia na kierunku „Morska Energetyka Wiatrowa”.

Ruszają studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej” – również od semestru letniego 2021/2022.
W przygotowaniu jest dokumentacja dotycząca uruchomienia wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą międzyuczelnianego kierunku studiów pn. „Geofizyka morska”.

Natomiast w marcu 2021/2022 wystartuje pierwszy w Polsce Program Executive Offshore Wind MBA we współpracy z Hochschule Bremerhaven oraz Business Academy SouthWest w Esbjerg.
Na stanowisko Dyrektora Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni powołany został mgr Andrzej Popadiuk, który jednocześnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. studiów MBA.

Do największych sukcesów Uczelni J.M. Rektor zaliczył uzyskane tytuły profesorskie przez trzech wykładowców: prof. Tomasza Tarasiuka – prorektora ds. rozwoju i współpracy, prof. Andrzeja Miszczaka – dziekana Wydziału Mechanicznego oraz prof. Lecha Murawskiego – kierownika Katedry Podstaw Techniki.

Korzystając z obecności Pana Ministra Edukacji i Nauki, JM Rektor zwrócił się z prośbą o włączenie czasopisma naukowego Scientific Journal of Gdynia Maritime University do korygowanego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Scientific Journal of Gdynia Maritime University (SJGMU) to interdyscyplinarne czasopismo naukowe wydawane nieprzerwanie od ponad 40 lat przez Uniwersytet Morski w Gdyni, będące kontynuacją „Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Gdyni”. Głównym obszarem badawczym reprezentowanym przez czasopismo jest szeroko rozumiana tematyka morska, a publikowane w czasopiśmie artykuły wpisują się głównie w dyscypliny naukowe: inżynieria lądowa i transport, automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki o zarządzaniu i jakości, inżynieria mechaniczna oraz nauki o Ziemi i środowisku.

JM Rektor zwrócił także się z prośbą o podwyższenie punktacji kwartalnika TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (www.transnav.eu) indeksowanego od lat w bazie danych Scopus oraz Web of Science. Kwartalnik jest uznawanym w środowisku czasopismem branżowym o wysokiej renomie i pozycji w świecie, również za sprawą organizowanej cyklicznie co dwa lata wspólnie z The Nautical Institute Konferencji TransNav, w której bierze udział ponad trzystu uczestników z ponad 60 krajów z całego świata z wszystkich kontynentów, a członkami Komitetu Naukowego są najważniejsze autorytety świata żeglugowego z kilkudziesięciu uczelni zrzeszonych w International Association of Maritime Universities IAMU i nie tylko.

Na zakończenie swego wystąpienia JM Rektor życzył studentom zdrowia, pomyślności i wytrwałości, a przede wszystkim powrotu do normalności w kontekście pandemii. Studentom rozpoczynającym studia na specjalnościach morskich życzył, by dostąpili w przyszłości zaszczytu pływania pod biało-czerwoną banderą. Podziękował także hierarchom kościelnym:

W tym miejscu, chciałbym gorąco podziękować ojcu Edwardowi Praczowi, kapelanowi Duszpasterstwa Ludzi Morza centrum Stella Maris za uroczystą mszę świętą odprawioną dzisiaj w intencji pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów naszej Alma Mater w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni, przy ul. Portowej. Dziękuję także jego ekscelencji biskupowi Zbigniewowi Zielińskiemu za przyjęcie naszego zaproszenia do koncelebrowania tej uroczystej mszy oraz naszemu chórowi pod dyrekcją Karola Hilli, którego występ uświetnił mszę i dzisiejszą uroczystość.

Uroczysta msza święta inaugurująca Rok Akademicki 2021/2022 na Pomorzu odprawiona została w miniony piątek, 1 października 2020 roku, w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie,  pod przewodnictwem jego ekscelencji abp Tadeusza Wojdy, metropolity gdańskiego, za którą również serdecznie dziękuję w imieniu naszej społeczności akademickiej.

Wypowiadając na zakończenie starą łacińską sentencję: Quod Bonum Felix Faustum Fortunatum-que Sit!, JM Rektor życzył wszystkim, aby ten nowy rok akademicki, był szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny:

Niechaj nam się we wszystkim darzy! Niech ten rok zmierza ku dobru, szczęściu i pomyślności. Rok akademicki 2021/2022 ogłaszam za otwarty!

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Weintrit
18.10.2021
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: