Akademia czystego morza AkMOR

Program: 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Termin: 

01.08.2019 - 31.07.2020

Instytucja finansująca: 

NCBiR

Kierownik projektu: 

dr inż. Alna Dereszewska

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii realizował w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020) projekt „Akademia Czystego Morza”.

Celem Projektu było udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych (w wieku 12-15 lat) poprzez realizację zajęć z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, poruszających tematykę ochrony wód Morza Bałtyckiego oraz zagospodarowania odpadów.

Celem Projektu było także nabywanie kompetencji społeczno-wychowawczych przez rodziców uczniów uczęszczających do szkół uczestniczących w Projekcie.

Ideą Projektu było podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów w zakresie:

  • pracy zespołowej  - uczestnicy pracowali w małych grupach ćwiczeniowych i laboratoryjnych, realizowali wyznaczone zadania we współpracy;
  • rozwinięcie kreatywności – poszerzali horyzonty wiedzy i poszukiwali nowych innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska, swoje wnioski  mogli skonfrontować z opinią ekspertów z wybranych gałęzi gospodarki;
  • krytycznego myślenia  - uczyli się formułowania obserwacji i wyciągania na ich podstawie wniosków, nabywali umiejętności formułowania celu pracy i odrzucania fałszywych hipotez;
  • zdolności matematyczno-przyrodniczych  samodzielnie wykonywali proste doświadczenia fizyczno-chemiczne i dokonywali obliczenia w celu ich analizy; 
  • rozwiązywania problemów – podejmowali próby analizy procesów zachodzących w doświadczeniach fizyczno-chemicznych, byli uczestnikami różnorodnych gier edukacyjnych.

Realizacja projektu przyczyniła się u uczestników do rozbudzenia ich ciekawości poznawczej, rozwijania zainteresowań, zachęci do twórczego myślenia oraz  mieli wpływ na wzrost ich świadomości ekologicznej. Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież zapoznała się ze środowiskiem akademickim, uczelnią wyższą, metodą eksperymentu naukowego i nowoczesnymi technologiami nauczania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r.- 31.07.2020 r.

Ogólna wartość projektu: 478 844,37  PLN     

Wartość dofinansowania : 464 028,37  PLN