Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Utworzenie Centrum Transferu Technologii, to jedno z zadań jakie zaplanowano w projekcie, który Uniwersytet Morski w Gdyni ma realizować od września 2020 roku, w konsorcjum z Politechniką Śląską – liderem projektu. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (lista rankingowa projektów do dofinansowania dostępna jest pod adresem: http://www.bip.nauka.gov.pl/inkubator-innowacyjnosci-4-0/lista-rankingowa-wnioskow-zgloszonych-do-programu-inkubator-innowacyjnosci-4-0.html).

Celem projektu, zgodnie z założeniami programu Ministra, jest promowanie wynalazczości akademickiej, zarządzanie własnością intelektualną, ochrona własności intelektualnej pracowników uczelni, wsparcie zarządzania wynikami B+R oraz ich komercjalizacja. Cel ten w ramach projektu zaplanowano realizować w Uniwersytecie właśnie poprzez utworzenie Centrum Transferu Technologii (CTT).

Utworzenie w Uniwersytecie CTT wpisuje się w ogólne ramy polityki naukowej państwa, co podkreślono w nowo wdrożonej Ustawie 2.0. Zgodnie z Art. 148. tejże ustawy, CTT ma służyć komercjalizacji bezpośredniej wyników badań. W przypadku Uniwersytetu utworzenie CTT powinno ponadto uregulować proceduralnie procesy wewnętrzne związane z ochroną własności intelektualnej, komercjalizacją oraz pomóc w ujednoliceniu oferty sprzedaży wyników badań i know-how powstających w UMG, w tym również mając na uwadze potencjał niedawno włączonego w strukturę uczelni Instytutu Morskiego.

Poza utworzeniem CTT, w projekcie zaplanowano szereg innych zadań mających na celu wzmocnienie aktywności badawczej nakierowanej na praktyczne rozwiązania, realizowane m.in. poprzez wewnętrzne konkursy na „mikro-granty” dla zespołów badawczych UMG. Granty te będzie można uzyskać na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowe testy laboratoryjne, tak aby zwiększyć szanse wprowadzenia rozwiązań UMG na rynek. Projekt przewiduje również „mikro-granty” dla zespołów międzyuczelnianych, tj. składających się z nauczycieli akademickich Uniwersytetu oraz Politechniki Śląskiej. Projekt zakłada także oferowanie doradztwa w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, czy przygotowania analiz rynkowych.

Wszystkie zadania objęte projektem będą realizowane przez Zespół ds. komercjalizacji badań UMG, będący na chwilę obecną w strukturze Prorektora ds. nauki. Zespół ma również docelowo stanowić trzon dla powołania CTT.

 

Ireneusz Czarnowski
Magdalena Kukowska-Kaszuba

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

i.czarnowski
20.08.2020