Wysokie wyniki ewaluacji UMG

Wysokie wyniki ewaluacji UMG

Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. Uniwersytet Morski w Gdyni otrzymał wysokie kategorie B+ dla czterech dyscyplin naukowych oraz B dla jednej dyscypliny naukowej.

  • Automatyka, elektronika i elektrotechnika: B+
  • Inżynieria lądowa i transport: B+
  • Nauki o zarządzaniu i jakości: B+
  • Nauki o Ziemi i środowisku: B+
  • Inżynieria mechaniczna: B

Ewaluacja uczelni oraz instytutów naukowych prowadzona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki odbywa się co cztery lata, a ostatnio – z uwagi na pandemię –obejmowała okres pięciu lat. Do niedawna ocenie poddawane były jednostki takie jak wydziały czy też instytuty, natomiast obecnie – według obowiązującej od  
1 października 2018 r. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ewaluacji podlega cała uczelnia, a ocena dokonywana jest w dyscyplinach naukowych,
w których prowadzi ona działalność naukową i badawczą.

Obecna ewaluacja, prowadzona od 1 stycznia 2022 roku, obejmowała lata 2017-2021. W polskim szkolnictwie wyższym ocenianych było ponad 40 dyscyplin naukowych oraz trzy artystyczne. Wynik ewaluacji stanowi przyznanie uczelniom w poszczególnych dyscyplinach kategorii naukowych A+, A, B+, B lub C. W naszej uczelni ewaluacji podlegało 5 dyscyplin naukowych, które otrzymały kategorie B+ oraz B.

- Uzyskanie przez naszą Uczelnię wysokich kategorii w prowadzonej w tym roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ewaluacji było możliwe przede wszystkim dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy naszych nauczycieli akademickich. Za ich wysiłek i wkład w rozwój Uniwersytetu bardzo dziękuję. Szczególnie chciałbym podziękować osobom odpowiedzialnym na Wydziałach i w Instytucie Morskim za koordynowanie prac związanych z ewaluacją i przygotowaniem wnioskupowiedział JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. - Uzyskując wyższe, niż w poprzedniej ewaluacji kategorie, zrealizowaliśmy postawiony w „Strategii rozwoju Uczelni na lata 2020-2024” cel podniesienia jakości i efektywności procesu kształcenia oraz rozwoju potencjału naukowego i podniesienia jakości naszej działalności naukowo-badawczej. Przyznane Uniwersytetowi kategorie dowodzą, że jesteśmy na drodze równomiernego i stabilnego rozwoju. Podnosimy jakość działalności naukowej, a jednocześnie rozwijamy dynamicznie naszą infrastrukturę i ofertę dydaktyczną. To dobry czas w historii naszej Uczelni. Mamy jasno sprecyzowane cele i sukcesywnie je realizujemy.

Prorektor ds. nauki dr hab. Dariusz Barbucha, prof. UMG, komentując uzyskane przez Uczelnię kategorie ewaluacyjne, zwrócił uwagę na potencjał rozwoju naukowo-dydaktycznego, jaki wyniki tegorocznej ewaluacji gwarantują:

- Przyznane wysokie kategorie pozwalają nie tylko kontynuować kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej w ramach dyscyplin automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz nauki o zarządzaniu i jakości, ale rozszerzają je o dwie kolejne dyscypliny: inżynieria lądowa i transport oraz nauki o Ziemi i środowisku. Podobnie, dzięki wysokim ocenom B+ w czterech dyscyplinach, UMG uzyskuje dodatkowe uprawnienia w zakresie nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Ocena ta stanowi również gwarancję stabilnego finansowania i rozwoju badań prowadzonych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Wyniki ewaluacji z pewnością zainteresują również przyszłych studentów, którzy wybierając studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, mają pewność wysokiej jakości prowadzonych tu badań naukowych, co przekłada się na atrakcyjną ofertę kształcenia i wysoki poziom prowadzonych zajęć.

Ewaluacja nauki dokonywana jest w oparciu o szczegółowe kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • Kryterium pierwsze – poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej oceniany na podstawie artykułów naukowych, monografii naukowych, przyznanych patentów na wynalazki.
  • Kryterium drugie – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oceniane na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH. Kryterium uwzględnia również komercjalizację wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki.
  • Kryterium trzecie – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki mierzony na podstawie opisu wpływu udowadniającego związek między działalnością naukową danego podmiotu a gospodarką, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska przyrodniczego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami, które wpływają na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.

Kolejna ewaluacja odbędzie się za cztery lata i obejmie okres 2022-2025.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
03.08.2022