Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni - zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych

Program: 

"Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym"

Termin: 

01.11.2016 - 30.09.2018

Instytucja finansująca: 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Kierownik projektu: 

mgr Dorota Barzowska

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Współpracy (RWW)

Uniwersytet Morski w Gdyni realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych” (tzw. iMEN)

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 04. Kształcenie zawodowe, Działanie 04.02. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym RPO WP na lata 2014-2020.

Opis i cel projektu:

Celem Działania 4.2. RPO WP jest poprawa kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb gospodarki m.in. poprzez zwiększenie zatrudnialności absolwentów uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym, przede wszystkim poprzez dostosowanie wyposażenia i infrastruktury ww. szkół do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki oraz poszerzenie oferty kształcenia ustawicznego we wspartych szkołach.

Uzyskanie dofinansowania w konkursie było warunkowane wpisywaniem się złożonych wniosków w priorytety Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz spełnianiem strategicznych kryteriów wyboru określonych w tzw. przedsięwzięciach horyzontalnych zdefiniowanych w porozumieniach na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza zawartych w dniu 28 stycznia 2016 roku pomiędzy Województwem Pomorskim a podmiotami identyfikującymi się z Inteligentną Specjalizacją Pomorza. Należy zaznaczyć, że uczelnia jest sygnatariuszem m. in. Porozumienia na Rzecz Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie off-shore i portowo-logistyczne. Koordynowała także opracowanie założeń dla przedsięwzięć horyzontalnych pt. System poprawy jakości kształcenia praktycznego na potrzeby przedsiębiorstw branży portowo-morskiej i off-shore.

Celem projektu jest dostosowanie wyposażenia 20 laboratoriów dydaktycznych uczelni do potrzeb kształcenia praktycznego na rzecz gospodarki. Przedmiotem inwestycji jest zakup, dostawa, instalacja oraz uruchomienie nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego laboratoriów na wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym.

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 r. – 30.09.2018 r.

Ogólna wartość projektu: 12 293 803 PLN

Wartość dofinansowania: 10 449 732,55 PLN