Łap wiatr w żagle

Program: 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Termin: 

01.06.2018 - 30.06.2019

Instytucja finansująca: 

NCBiR

Kierownik projektu: 

dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG

Opieka nad projektem w UMG: 

Dział Nauki (RNN)

Celem Projektu jest udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych (w wieku 13-16) w postaci warsztatów poruszających tematykę związaną z rynkiem, przedsiębiorczością, komunikacją interpersonalną, budowaniem zespołów.

Celem Projektu jest także nabywanie kompetencji społeczno-wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wyżej określonym przedziale wiekowym.


Ideą projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów. Dotyczy to m.in. :

  • pracy zespołowej  - młodzież zostanie zapoznana z koncepcjami organizacji pracy zespołowej, jej istotą, mechanizmem tworzenia efektywnych zespołów i ich znaczeniem,
  • kreatywności - uczniowie nauczą się tworzyć nowe idee, koncepcje, powiązania z istniejącymi już ideami i koncepcjami związanymi z ekonomią i przedsiębiorczością; dzięki nauce kreatywnego myślenia uzyskają zdolność tworzenia oryginalnych i innowacyjnych rozwiązań problemów,
  • przedsiębiorczości - uczniowie dowiedzą się czym jest przedsiębiorczość i dlaczego odgrywa ona kluczową rolę na świecie,
  • krytycznego myślenia  - uczniowie poznając i wykorzystując odpowiednie metody i narzędzia nauczą się rozumieć pojęcia racjonalności, niepewności i ryzyka związanego z funkcojowaniem podmiotów rynkowych,
  • rozwiązywania problemów - nauczą się doskonalić umiejętności interpersonalne i społeczne

Realizacja projektu przyczyni się u beneficjentów do rozbudzenia ich ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju, twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji, zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, propagowania kultury innowacyjności.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Koszty ogółem 55 500 /PLN/     Dofinansowanie 53 835 /PLN/