Prawne aspekty morskiej energetyki wiatrowej

Prawne aspekty MEW

Termin
19-20.06.2024

Czas trwania
2 dni (18 godzin), 8.30-16.30

Tryb
stacjonarny

Cena
1.790zł

Miejsce
Uniwersytet Morski w Gdyni

O szkoleniu

Morska energetyka wiatrowa działa w Polsce w określonym otoczeniu prawnym, ale jednocześnie na poziomie zawieranych w ramach łańcucha dostaw kontraktów funkcjonują pewne międzynarodowe, zestandaryzowane formy kontraktów

Celem szkolenia „Prawne aspekty morskiej energetyki wiatrowej” jest

 1. przegląd kluczowych polskich regulacji prawnych, które determinują procesy rozwoju i funkcjonowania morskich farm wiatrowych w Polsce
 2. zapoznanie uczestników z wybranymi międzynarodowymi standardami kontraktowymi stosowanymi w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, ze szczególnym wskazaniem potencjalnych ryzyk i sposobów ich mitygacji.

Szkolenie obejmuje praktyczne informacje o najważniejszych aktach prawnych związanych z morską energetyką wiatrową, ich konsekwencjach dla działań firm operujących w branży oraz analizę typowych kontraktów stosowanych pomiędzy podmiotami w branży offshore wraz z omówieniem typowych klauzul, zabezpieczeń, jak również wyzwań związanych z poruszaniem się w systemach prawnych różnych krajów.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w sektorze morskiej energetyki wiatrowej oraz dla osób pracujących w branżach pokrewnych, łańcuchu dostaw morskiej energetyki wiatrowej i instytucjach otoczenia branży. Szkolenie dotyczy aspektów prawnych, ale adresowane jest do szerokiego kręgu odbiorców. Pozyskana wiedza może być wykorzystano przez pracowników z różnych obszarów działalności firm, zarówno menedżerów jak i specjalistów z różnych obszarów biznesowych, w tym prawników i konsultantów świadczącym usługi na rzecz firm z branży MEW. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim. Jednakże z uwagi na międzynarodowy charakter omawianej materii i przytaczane podczas szkolenia przykłady wskazana jest przynajmniej podstawowa znajomość biznesowego języka angielskiego.

Czas trwania

2 dni (18 godzin zajęciowych)

Miejsce

Uniwersytet Morski w Gdyni

Termin

19-20 czerwca 2024

Zakres

Dzień I - Otoczenie prawne sektora morskiej energetyki wiatrowej (Maciej Szambelańczyk)  8.30-16.30

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Polityka Energetyczna Polski do roku 2040 i miejsce morskiej energetyki wiatrowej
  • Ogólne informacje o PEP2040
  • perspektywy dla rozwoju OZE w tym offshore w Polsce
 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r.  o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych
  • Kluczowe uwarunkowania
  • Model wsparcia morskich farm wiatrowych
  • Przyłączanie morskich farm wiatrowych do sieci energetycznych
  • Plan łańcucha dostaw
  • Koncesjonowanie i obciążenia publicznoprawne
 4. Pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla morskich farm wiatrowych
  • Obecny stan prawny
  • Wymagane dokumenty i informacje
  • Postępowanie rozstrzygające
 5. Uregulowania prawne procesu inwestycyjnego
  • Etapy budowy morskich farm wiatrowych
  • Ułatwienia inwestycyjne
  • Kluczowe wyzwania i postulaty legislacyjne sektora
 6. Aspekty prawne sprzedaży energii z morskich farm wiatrowych
  • System wsparcia a sprzedaż energii
  • Kluczowe modele umów PPA
  • Rynek mocy a morskie farmy wiatrowe
  • Gwarancje pochodzenia
  • Morska energetyka wiatrowa a technologie wodorowe

Dzień II - Kontrakty w sektorze morskiej energetyki wiatrowej (Krzysztof Renke) 8.30-16.30

 1. Wprowadzenie do tematu
 2. Typowe kontrakty w sektorze morskiej energetyki wiatrowej
  • Przedstawienie wybranych reprezentatywnych przykładów kontraktów z sektora MEW
  • Omówienie specyfiki kontraktów offshore wind
  • Czym różnią się kontrakty z rynku offshore wind od typowych kontraktów budowlanych występujących na polskim rynku?
  • Omówienie zagrożeń, ryzyk i ich sposobów mitygacji w umowach. Jak przeprowadzić skuteczne risk review?
  • Kluczowe wyzwania organizacyjne dla firm związane z zawieraniem umów międzynarodowych
 3. Międzynarodowe prawo kontraktów
  • Standardy kontraktowe stosowane na międzynarodowym rynku MEW
  • Omówienie zróżnicowania systemów prawnych różnych krajów z uwzględnieniem specyfiki europejskiej, amerykańskiej i azjatyckiej
  • Zagrożenia wynikające z zawierania umów na obcym prawie i sposoby ich minimalizacji
  • Prawo polskie w międzynarodowych kontraktach branży MEW
 4. Zabezpieczenia stosowane w kontraktach offshorowych
  • Rodzaje zabezpieczeń powszechnie stosowanych w ramach kontraktów offshore wind
  • Praktyczne zastosowanie zabezpieczeń na kontraktach – perspektywa Zamawiającego vs. perspektywa Wykonawcy
  • Prawno-biznesowe wyzwania związane z ustanawianiem, utrzymywaniem i wykorzystywaniem zabezpieczeń
 5. Jak współpracować z prawnikami przy kontraktach offshorowych
  • Jakie kwalifikacje powinien mieć prawnik pracujący w branży morskiej energetyki wiatrowej?
  • Różnice pomiędzy prawnikami in-house a zewnętrznymi kancelariami
  • Jak zrozumieć prawnika? Jak sprawić, aby prawnik zrozumiał firmę?
  • Weryfikacja pracy prawników i koszty pomocy prawnej w kontraktach offshore wind
 6. Spory prawne w branży offshore wind
 7. Sąd czy arbitraż? Jakie są różnice, porównanie wad i zalet
  • Czasu i koszty rozstrzygania sporów
  • W jaki sposób nie dopuścić do powstania sporu? Jak rozstrzygnąć spór polubownie?
  • Prowadzenie sporów w różnych jurysdykcjach
 8. Legal capacity opinion, direct agreement, step-in rights. Wymagania instytucji finansujących kontrakty offshore wind
  • Cele i sposoby weryfikacji kontrahenta
  • Omówienie legal capacity opinion. Dlaczego Zamawiający ich potrzebują?
  • Jakie prawa na projekcie MEW zastrzegają sobie instytucje finansujące? Co to jest direct agreement i w jakim celu się ją zawiera?

Prowadzący

 

Partner Merytoryczny

PTMEW

Kontakt

dr Tomasz Harackiewicz
Dyrektor
Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej
Uniwersytet Morski w Gdyni
+48 602 494 388
t.harackiewiczatau.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia