Zasady egzaminowania na patent żeglarza jachtowego

Warunki prowadzenia egzaminów określono Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Egzamin na patent żeglarza jachtowego składa się z częsci teoretycznej i praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z jednej z części, egzamin powtarza się w całości.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent żeglarza jachtowego, w ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

Wiedza teoretyczna:

 1. budowa jachtów, w tym: zasady obsługi instalacji jachtowych, obsługa silnika jachtowego;
 2. teoria żeglowania, w tym: a) kursy jachtu względem wiatru, b) wiatr rzeczywisty i pozorny, c) praca żagli oraz działanie steru, d) siły działające na jacht, e) stateczność jachtu, f) żegluga w trudnych warunkach pogodowych;
 3. zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku;
 4. podstawy locji, w tym: a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, b) mapy i przewodniki, c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
 5. wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym: a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, d) ratowanie człowieka za burtą, e) udzielanie pierwszej pomocy, f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii, g) sztrandowanie;
 6. wiadomości z zakresu meteorologii, w tym: a) skala prędkości wiatru, b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, c) komunikaty meteorologiczne;
 7. pomoce nawigacyjne;
 8. ochrona wód przed zanieczyszczaniem; 9) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych;
 9. etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

Umiejętności praktyczne:

 1. manewry pod żaglami w zakresie: a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków, b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem, c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;
 2. manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie: a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach, b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem, c) alarm „człowiek za burtą”;
 3. kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;
 4. praca w charakterze członka załogi: a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht, b) odpowiadanie na komendy, c) zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”;
 5. prace bosmańskie: a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich, b) podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni