Inkubator Innowacyjności 4.0

Program: 

Inkubator Innowacyjności 4.0

Termin: 

01.09.2020 - 31.12.2023

Instytucja finansująca: 

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kierownik projektu: 

dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba

Opieka nad projektem w UMG: 

Centrum Transferu Technologii (RWC)

Centrum Transferu Technologii (wcześniej Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań) realizuje na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w Konsorcjum z Politechniką Śląską Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0.

Program II 4.0 został ustanowiony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 5 czerwca 2020 r. na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875).

Program jest finansowany w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Opis i cel projektu:

Projekt ma na celu wzmacnianie działalności w zakresie komercjalizacji wyników badań, inicjowania współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz upowszechniania nauki. Zadania podejmowane w projekcie obejmują w szczególności prowadzenie prac przedwdrożeniowych, które doprowadzą do zastosowania wyników tych prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych. UMG realizuje 8 prac przedwdrożeniowych w czterech dyscyplinach naukowych. 

Główny cel programu Inkubator Innowacyjności 4.0 stanowi wsparcie procesu zarządzania rozwiązaniami powstającymi w uczelni, a w szczególności procesu komercjalizacji. Działania te w programie podejmowane są poprzez:

 • wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie komercjalizacji;
 • realizacje zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych;
 • promocję osiągnięć naukowych oraz zwiększanie ich wpływu na rozwój innowacyjności;
 • inicjowanie i wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

Wsparcie i działania podejmowane w ramach projektu:

Centrum Transferu Technologii (wcześniej Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań) w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 nakierowanego na praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w sferze gospodarczej lub społecznej będzie realizował zadania polegające na:

 • inicjowaniu oraz wzmacnianiu współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwaniu podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
 • przygotowaniu projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności intelektualnej;
 • zarządzaniu portfelem technologii obejmującym w szczególności:
 • monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
 • analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
 • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w sferze gospodarczej lub społecznej,
 • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;
 • intensyfikacji roli Brokerów Innowacji, którzy będą pełnić rolę pośredników, działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, prowadzącej do zastosowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w sferze gospodarczej lub społecznej;
 • prowadzeniu prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł.

 

Prace przedwdrożeniowe realizowane na UMG wyłonione w konkursie na „mikro-granty” w ramach projektu II 4.0:

 1. Lody rzemieślnicze o potencjale prozdrowotnym – Kierownik Pracy dr inż. Agnieszka Palka (WZNJ)
 2. Wyposażenie Mobilnej Bazy Morskiego Ratowniczego Serwisu Nurkowego (MoB MEDS) - Kierownik Pracy dr hab. inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, prof. UMG (WN)
 3. Okrętowy rozproszony system monitorowania jakości energii elektrycznej maszyn i urządzeń elektrycznych - Kierownik Pracy dr inż. Karol Listewnik (WE)
 4. Sposób obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych i narzędzie do jego realizacji - Kierownik Pracy dr inż. Olha Dvirna (WM)
 5. HurtHub - Kierownik Pracy dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG (WN)
 6. Opracowanie technologii wytwarzania nowego kompozytu przekładkowego z wykorzystaniem recyklatu gumowego (UMG – 09) - Kierownik Pracy mgr inż. Daria Żuk (WM)
 7. Nowy materiał kompozytowy na bazie karbonizatu (UMG – 10) - Kierownik Pracy mgr inż. Agata Wieczorska (WM)
 8. System dokowania do instalacji offshore (UMG – 11) - Kierownik Pracy mgr inż. kpt. ż.w. Paweł Kołakowski (WN)

Nr umowy: MNiSW/2020/327/DIR z dn. 28.09.2020r.

Projekt jest realizowany w konsorcjum: Politechnika Śląska (Lider), Uniwersytet Morski w Gdyni (Partner)

Łączny budżet całego konsorcjum: 2.852.545,46 zł

Łączny budżet UMG: 965.909,09 zł

Wysokość dofinansowania dla UMG w ramach prac przedwdrożeniowych: 547.665,00 zł

 

Więcej o projekcie:

Inkubator Innowacyjności 4.0 - strona MEN

Inkubator Innowacyjności 4.0 - strona UMG

 

Centrum Transferu Technologii
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
Pok. C-204/C-205,
biznesatumg.edu.pl,
tel.: 58-5586-402/58-5586-466